SFS 1978:477

780477.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:477

Lag

Utkom från trycket

den 22 juni 1978

om ämdrmg i radioansvarigh etslagen (1966:756);

utfärdad den 1 juni 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att

(1966:756) skal! ha nedan angivna lydelse.

1 § radioansvarighetslagen

1 §2 Denna lag gäller yttrandefriheten i ljudradio- och televisionspro­
gram (radioprogram) som svenskt programföretag får sända med stöd av

5 § första stycket radiolagen (1966:755).

Bestämmelsen i 5 § an dra stycket är tillämplig även på meddelande för

offentliggörande i program som anordnas av utländskt programföretag

samt anskaffande av uppgifter och underrättelser för sådant offentliggö­

rande. Bestämmelserna i 2 § f örsta stycket samt 4, 5 och 7-9 a §§ äro ej
tillämpliga på program elle r del av program som består i direktsändning av

dagshändelse eller av sådan gudstjänst eller offentlig tillställning som

anordnas av annan än programföretaget.

I frågor, som ej behandlas i denna lag eller i bestämmelse som meddelats

med stöd av lagen, gäller vad som föreskrives i annan författning .

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Sigvard Holstad

(Justitiedepartementet)

886

' Prop. 1977/78:91, KrU 24, rskr 337.

^ Sen aste lydelse 1977:1018.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.