SFS 1985:373

850373.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:373

om ändring i lagen (1982:521) om ansvarighet för radio-

utkom från trycket

och kassettidningar;

den i2juni i985

utfärdad den 23 maj 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1982:521) om

ansvarighet för radio- och kassettidningar^

dels att 1 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skal l införas åtta nya paragrafer, 16-23 §§, samt närmast

före 1 och 16 §§ nya rubriker av nedan angivna lydelse,

dels att närmast före 2 § skall införas en ny rubrik som skall lyda

"Bestämmelser om material ur en enda förlaga".

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träder i kraft.

Lagens tillämpningsområde

1

Denna lag gäller yttrandefriheten i sådana radiotidningar, som avses

i lagen (1981:508) om radiotidningar, och sådana kassettidningar som

anges i and ra stycket.

Med k assettidning förstås i de nna lag en för synskadade avsedd version

av en periodisk skrift som ges ut här i landet (förlagan), under förutsättning
att ägaren av den periodiska skriften sprider eller låter sprida denna ver­
sion i form av kassettband eller annan sådan upptagning som kan läsas,

' Prop. 1984/85: 167, K U 33, rskr 294.

^ Senaste lydelse av lagens rubrik 1983:496.

^ Senaste lydelse 1983:496.

933

¬

background image

SFS 1985:373

avlyssnas eller på något annat sätt uppfattas endast med ett tekniskt

hjälpmedel. Bestämmelserna i 2-15 §§ tillämpas på en kassettidning i den
utsträckning denna innehåller en version av förlagan samt uppgifter om hur

denna har disponerats. Bestämmelserna i 4 § och 13 § första stycket tilläm­

pas dock även på annat material i k assettidningen, om inte annat följer av
tredje stycket.

Innehåller en radio- eller kassettidning utöver en version av förlagan och

uppgifter om hur denna har disponerats även en sammanställning av mate­
rial ur två eller flera radio- eller kassettidningars förlagor, vilkas ägare
samverkar härom, gäller 16-23 §§ i fråga om sammanställningen samt i

fråga om uppgifter om hur denna har disponerats.

I frågor so m inte behandlas i denna lag gäller va d som föreskrivs i andra

författningar. Lag (1985:373).

Bestämmelser om material ur en enda förlaga

2 § Missbruk av yttrandefriheten i e n radio- eller kassettidning medför
ansvar och skadeståndsskyldighet endast när gärningen innefattar yttran­
defrihetsbrott. Vad som har sagts nu gäller också förverkande av egendom

och annan särskild rättsverkan av brott.

Med yttrandefrihetsbrott avses i den na lag framställning eller offentlig­

görande som enligt 7 kap. 4 eller 5 § tryckfrihetsförordningen skulle ha

varit att anse som tryckfrihetsbrott, om gärningen hade begåtts genom en

tryckt skrift. Yttrandefrihetsbrott föreligger endast om radiotidningen har
blivit sänd eller kassettidningen har blivit spridd.

Som yttrandefrihetsbrott anses inte tillkännagivanden i annonser eller

liknande meddelanden i en radio- eller k assettidning, om det inte av med­

delandets innehåll omedelbart framgår att ansvar för ett sådant brott kan

komma i fråga. �r ett meddelande straffbart i förening med omständighe­

ter. som inte omedelbart framgår av meddelandets innehåll, gäller vad som
är föreskrivet i allmänhet . Detsamma gäller i fråga om meddelanden genom
chiffer eller på något annat sätt som är hemligt för allmänheten. Lag
(1983:496).

3 § Bestämmelser i brottsb alken eller i annan lag om påföljd för de brott,

som avses i 7 kap. 4 och 5 §§ t ryckfrihetsförordningen, eller om förver­
kande av egendom eller annan särskild rättsverkan av sådant brott gäller

också när brottet är att anse som yttrandefrihetsbrott i en radio- eller

kassettidning. Lag (1983:496).

4 § Den som är utgivare av den periodiska skrift som utgör en radio- eller

kassettidnings förlaga har befogenhet att bestämma över radio- eller kas­
settidningens innehåll så att ingenting får förekomma i denna mot hans
vilja. Har en ställföreträdare inträtt som utgivare, gäller det sagda honom.

Lag (1983:496).

934

5 § För yttrandefrihetsbrott i en radio- eller kassettidning ansvarar den

som enligt 8 k ap. tryckfrihetsförordningen i egenskap av utgivare, ställ­

företrädare för denne eller ägare ä r ansvarig för den periodiska skrift som

utgör radio- eller kasse ttidningens förlaga. Lag (1983:496)

¬

background image

6 § Ingen annan får dömas till ansvar för yttrandefrihetsbrott i en radio-

SFS 1985:373

eller kassettidning eller för medverkan till ett sådant brott än den som är
ansvarig enligt 5 §.

Om en författare eller annan upphovsman till innehållet i en radio- eller

kassettidning gör sig sk yldig till e n sådan gärning som anges i 7 kap. 3 §

första stycket tryckfrihetsförordningen, får han dock dömas till ansv ar för

detta enligt vad som är föreskrivet i allmänhet. Detsamma gäller, om någon
lämnar meddelande för offentliggörande i en radio- eller kassettidning eller

anskaffar uppgifter eller underrättelser för att offentliggöra dessa i en

sådan tidning eller för att lämna ett sådant meddelande som nyss har

angetts utan att syftet är att uppg ifterna eller underrättelserna skall offent­
liggöras i radio- eller kasse ttidningens förlaga. Lag (1983:496).

7 § För skada på grund av yttrandefrihetsbrott i en radio- eller kassett­

tidning svarar den som enligt 5 § är ansvarig för brottet.

Svarar utgivaren av den periodiska skrift som utgör en radio- eller

kassettidnings förlaga eller en ställföreträdare för denne för ett yttrandefri­

hetsbrott i radio- eller kassettidningen, är den periodiska skriftens ägare

skyldig att ersätta skadan tillsammans med utgivaren eller ställföreträ­

daren.

Skadeståndsskyldighet får inte åläggas någon annan än den som är

ansvarig för skadan enligt första eller andra stycket. Om skadeståndsskyl­

dighet på grund av brott som avses i 2 § tred je stycket eller 6 § andra

stycket gäller dock vad som är föreskrivet i allmän het. Lag (1983:496).

8 § Frågor som rör missbruk av yttrandefriheten i en radio- elle r kassett­

tidning skall bedömas efter samma grunder som enligt 1 kap. 4 § try ckfri­
hetsförordningen gäller för bedömningen av missbruk av tryckfriheten.

Den som är ansvarig enligt 5 eller 7 § för en radio- eller kassettidning

skall anses ha haft kännedom om innehållet i denna tidning oc h ha medgett

att denna sändes i radio eller spreds i form av kassettband eller annan

upptagning. Lag (1983:496).

9 § I mål om ansvar eller skadestånd eller om förverkande av egendom
eller annan särskild rättsverkan på grund av yttrandefrihetsbrott i en radio-
eller kassettidning får fråga inte väckas om vem som, utan att vara ansva­

rig för brottet eller skadeståndsskyldig enligt denna lag,

1. är författare eller annan upphovsman till innehållet i radio- eller

kassettidningen,

2. har framställt radio- eller kassettidningen, eller

3. har lämnat meddelande enligt 1 kap. 1 § tred je stycket tryckfrihets­

förordningen till den periodiska skrift som utgör radio- eller kassettidning­

ens förlaga.

Handläggs ett sådant mål som avses i första stycket i samma rättegång

som ett tryckfrihetsmål, hindrar det stycket inte att en fråga, som enligt

3 kap . 2 § andra stycket tryckfrihetsförordningen får väckas i tryckfr ihets­
målet, tas upp i d en gemensamma rättegången. Lag (1983:496).

10 § Beträffande mål om ansvar eller skadestånd eller om förverkande
av eg endom eller annan särskild rättsverkan på grund av yttrandefrihets-

935

¬

background image

SFS 1985:373

brott i en radio- eller kassettidning gäller vad som är föreskrivet om
motsvarande mal an gaende tryckfrihetsbrott genom den periodiska skrift

som utgör radio- eller kassettidningens förlaga.

I fraga om mal angående ansvar eller skadestånd på grund av brott som

avses i 6 § andra sty cket första meningen gäller vad som är föreskrivet om
motsvarande tryckfrihetsmål. Lag (1983:496).

11 § Den som har tagit befattning med tillkomsten eller med sändningen

eller spridningen av en radio- eller kassettidning får inte röja vad han
därvid har fått veta om vem som är författare eller annan upphovsman till
innehållet i radio- eller kassettidningen, vem som har framställt denna eller

vem som har lämnat meddelande som anges i 9 § första stycket 3, om inte

1. denne har samtyckt till det,
2. det i ett sådant mål som anges i 9 § första stycket är fråga om

huruvida den, mot vilken talan förs, enligt denna lag är ansvarig för brottet

eller skadeståndsskyldig,

3. det i ett fall som avses i 6 § andra stycket första meningen är fråga om

ett sådant brott mot rikets säkerhet som anges i 7 kap. 3 § första stycket I

tryckfrihetsförordningen,

4. rätten i e tt fall, som avses i 2 § tredje stycket, eller i ett fall, som

avses i 6 § andra stycket första meningen och där det är fråga om ett brott
enligt 7 kap. 3 § första stycket 2 eller 3 tryckfrihetsförordningen, anser det

behövligt att det vid för handling lämnas uppgift om huruvida den som är
tilltalad eller skäligen misstänkt för brottet har lämnat meddelandet eller
medverkat till framställ ningen i radio- eller kassettidningen,

5. rätten av hänsyn till ett allmänt eller enskilt intresse anser det vara av

synnerlig vikt att uppgift i sake n lämnas vid vi ttnesförhör eller förhör med

en part under sanningsförsäkran, eller

6. uppgiftslämnandet i annat fall är tillåtet enligt 3 kap. 3 § tryckfrihets­

förordningen. Lag (1983:496).

12 § Myndigheter och andra allmänna organ får inte efterforska den som

är författare eller annan upphovsman till innehållet i en rad io- eller kassett­
tidning eller den som har framställt en sådan tidning i vidare mån än som

krävs för ett åtal eller annat ingripande som inte strider mot denna lag. Får

efterforskning förekomma, skall därvid beaktas den tystnadsplikt som är

föreskriven i 11 §. Lag (1983:496).

13 § �garen till en periodisk skrift som utgör förlaga till en radiotidning
skall se till att varje sändning av radiotidningen spelas in och att inspelning­

en bevaras minst sex månader från sändningen. �garen till en periodisk
skrift som utgör förlaga till en kassettidning skall bevara ett exemplar av

varje nummer av kassettidningen minst sex månader från den dag då

numret lämnades ut f ör spridning. �garen skall också se till att en sådan
upptagning av en radio- eller kassettidning kan avläsas, avlyssnas eller
uppfattas på något a nnat sätt.

Rätt att kostnadsfritt ta del av en sådan upptagning och få en utskrift av

vad som har yttrats i radio- ell er kassettidningen har

1. justitiekanslern,

936

2. en enskild som anser att ett yttrandefrihetsbrott mot honom har

¬

background image

begåtts i radio- eller kassettidningen eller att han har lidit skada på grund

SFS 1985:373

av ett yttrandefrihetsbrott i denna tidning, om det inte är uppenbart att han
inte berörs av innehållet i denna på ett sådant sätt att han kan vara
målsägande. Lag (1983:496).

14 § Allmänt åtal för yttrandefrihetsbrott i en radio- eller kassettidning

väcks av justitiekanslern. �&talet skall väckas inom sex månader från det

att radiotidningen sändes eller kassettidningen lämnades ut för spridning.

Vad som är föreskrivet i 9 kap. 2 § andra stycket tryckfrihetsförordningen

och annan lag angående åtal för tryckfrihetsbrott skall tillämpas också i
fråga om yttrandefrihetsbrott i en radio- eller kassettidning.

Justitiekanslern är åklagare ä ven i mål om ansvar för brott som avses i

6 § andra stycket första meningen. Lag (1983:496).

15 § I f råga om ansvar för den som bryter mot 11 § g äller 20 kap. 3 §

brottsbalken. �&tal för ett sådant brott får väckas av åklagare endast om
målsäganden anger brottet till åtal.

Den som bryter mot 12 § första meningen döms till böter eller fängelse i

högst ett år.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra någon

av sina skyldigheter enligt 13 § döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Justitiekanslern är åklagare i mål om ansvar för brott som avses i denna

paragraf.

1 Bestämmelser om sammanställningar av material ur mer än en förlaga

16 § Bestämmelserna i 2 , 3, 6, 8 och 9 §§, 10 § andra s tycket. II, 12, 14
och 15 §§ gäl ler också den del av e n radio- eller kassettidning som innehål­
ler en sammanställning av material ur två eller flera radio- eller ka ssettid­
ningars förlagor, vi lkas ägare samverkar härom, samt uppgifter om hur

sammanställningen har disponerats. Därvid skall vad som sägs om ansva­

righet enligt 5 eller 7 § i stället avse ansvarighet enligt 20 eller 21 § såvitt

gäller yttrandefrihetsbrott i den na del av radio- eller kassettidningen. Lag

(1985:373).

17 § För den del av en radio- eller kassettidning som utgörs av en

sammanställning skall det finnas en särskild utgivare som utses av de
samverkande ägarna till de periodiska skrifter ur vilka materialet hämtats.

Utgivaren skall vara myndig och ha hemvist i Sverige. Han får inte vara i

konkurstillstånd. �garen till den periodiska skrift som utgör den huvud­

sakliga förlagan till r adio- eller kassettidningen skall anmäla vem som är

utgivare till den myndighet som regeringen bestämmer.

�r utgivaren inte längre behörig eller upphör annars hans uppdrag, skall

de periodiska skrifternas ägare omedelbart utse en ny utgivare. Denne
skall anmälas så som nyss har sagts. Lag (1985:373).

18 § För utgivaren får finnas en eller flera ställföreträdare. Utgivaren
utser ställföreträdare och anmäler vem denne är till den myndighet som

avses i 17 § andra stycket. Föreskrifterna där gäller i övrigt i fråga om

ställföreträdare. Upphör utgivarens uppdrag är även uppdraget som ställ-

937

företrädare förfallet. Lag (1985:373).

¬

background image

SFS 1985:373

19 § Vad som sägs i 4 § om utgivare och ställföreträdare tillämpas på en
särskild utgivare och dennes ställföreträdare såvitt gäller den del av en

radio- eller kassettidning som utgörs av en sammanställning. Lag

{1985:373).

20 § För ytirandefrihetsbrott i den del av en radio- eller kassettidning
som utgörs av en sammanställning ansvarar den som enligt 17 § är anmäld
som särskild utgivare. �r en ställföreträdare anmäld och har han inträtt
som utgivare, svarar ställföreträdaren i utgivarens ställe under förutsätt­

ning att detta anges i samband med att radiotidningen sänds eller kassettid­

ningen sprids.

Om någon särskild utgivare inte var utsedd och anmäld, när radiotid­

ningen sä ndes eller kassettidningen spreds, eller om den som är anmäld

inte längre var behörig eller om hans uppdrag som utgivare hade upphört,

vilar det ansvar för yttrandefrihetsbrott som utgivaren skulle ha haft i

stället på ägarna till de periodiska skrifterna. Dessa är också ansvariga, om

utgivaren var utsedd för skens skull eller om denne annars uppenbart inte
hade den befogenhet som han skall ha enligt 19 §, när radiotidningen

sändes eller kassettidningen spreds.

Om den som inträtt som ställföreträdare inte längre var behörig, när

radiotidningen sändes eller kassettidningen spreds, eller om hans uppdrag

hade upphört eller om det beträffande ställföreträdaren förelåg sådant

förhållande som avses i andra stycket andra meningen, svarar utgivaren.

Lag (1985:373).

21 § För skada på grund av yttrandefrihetsbrott i d en del av en radio-

eller kassettidning som utgörs av en sammanställning svarar den som enligt
20 § är ansvarig för brottet.

Svarar den särskilde utgivaren eller dennes ställföreträdare för ett ytt­

randefrihetsbrott i den del av en radio- eller kassettidning som utgörs av en

sammanställning, är ägarna till de periodiska skrifterna skyldiga att ersätta
skadan tillsammans med utgivaren eller ställföreträdaren.

Skadeståndsskyldighet får inte åläggas någon annan än den som är

ansvarig för skadan enligt första eller andra stycket. Om skadeståndsskyl­
dighet på grund av brott som avses i 2 § tre dje stycket eller 6 § andra

stycket gäller dock vad som är föreskrivet i allmän het. Lag (1985:373).

22 § I fråga om mål om ansvar eller skadeståndsskyldighet eller om

förverkande av egendom eller annan särskild rättsverkan på gr und av ett

yttrandefrihetsbrott i den del av en radio- eller kassettidning som har mer

än en förlaga gäller samma bestämmelser som beträffande motsvarande
mål angående tryckfrihetsbrott genom den periodiska skrift som är den
huvudsakliga förlagan till tidningen. Lag (1985:373).

938

23 § Skyldighet enligt 13 § för sta stycket att kunna tillhandahålla inne­

hållet i en radio- eller kassettidning gäller för ägaren till den periodiska

skrift som utgör den huvudsakliga förlagan till tidningen i fråga om den del
av tidningen som utgörs av en sammanställning.

Rätt enligt 13 § a ndra stycket att ta del av innehållet i en radio- eller

¬

background image

kassettidning gäller också den del av tidningen som utgörs av en samman-

SFS 1985:373

ställning. Lag (1985:373).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. De nya bestämmelserna tillämpas

inte i fråg a om radiotidningar som har sänts och kassettidningar som har

lämnats ut för spridning före denna dag.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Göran Regner
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.