SFS 1988:837

880837.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:837

Utkom från trycket

den 5 juli 1988

Lag

om ändring i radioansvarighetslagen (1966:756);

utfärdad den 2 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § radioansvarighetslagcn

(1966:756) skall ha följande l ydelse.

2 § Missbruk av yttrandefriheten i radioprogram medför ansvar och ska^
deståndsskyldighet endast när gärningen innefattar yttrandefrihetsbrott.

Vad som sagts nu gäller även förverkande av egendom och annan särskild

rättsverkan av brott.

Med yttrandefrihetsbrott i radioprogra m avses i denna lag framställning

eller offentliggörande, som enligt 7 kap. 4 eller 5 § tryckfrihetsförordning­
en skulle ha varit att anse som tryckfrihetsbrott, om gärningen begåtts
genom tryckt skrift. Som yttrandefrihetsbrott i radioprogram anses också

sådan olaga våldsskildring i rörliga bilder som avses i 16 kap. 10 b §

brottsbalken. Yttrandefrihetsbrott föreligger endast om programmet blivit

sänt.

Bestämmelse i brottsbalken eller annan lag om påföljd för brott, som

avses i an dra stycket, eller om fö rverkande av egendom eller annan sär­
skild rättsverkan av sådant brott gäller även när brottet är att anse som

yttrandefrihetsbrott i radioprog ram.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

BENGT G�RANSSON

Marianne Eliason

(Justitiedepartementet)

1774

Prop. 1986/87: 151, KU 198 7/88:36, rskr. 290.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.