SFS 1988:1449

881449.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1449

om ändring i lagen (1977:1016) med vissa bestämmelser Utkom från trycket

på tryckfrihetsförordningens område;

den 21 december 1988

utfärdad den 1 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1977; 1016) med vissa

bestämmelser på tryckfrihetsförordningens område skall ha följande lydel­

se.

2 § Allmänt åtal för tryckfrihetsbrott som avses i 7 kap. 4 § 1 � 10 eller
5 § 3 tryckfrihetsförordningen får väckas endast efter regeringens medgi­

vande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Marianne Eliason

(Justitiedepartementet)

1988/89: KU2,rskr. 11.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.