SFS 1988:1319

881319.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1319 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring i lagcn (1982:521) om ansvarighet för radio-

och kassettidningar;

den 16 december 1988

Utfärdad den 1 decembe r 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 § lagen (1982:521) om ansva­

righet för radio- och kassettidningar^ skall ha följande lydelse.

17 § För den del av en radio- eller kassettidning som utgörs av en

sammanställning skall det finnas en särskild utgivare som utses av de
samverkande ägarna till de periodiska skrifter ur vilka materialet hämtats.

Utgivaren skall ha hemvist i Sverige, Han får inte vara underårig eller i

konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. �ga­

ren till den periodiska skrift som utgör den huvudsakliga förlagan till

2934

' Prop. 1987/88: 124, 1988/89; LU9, rskr. 10.

' Lagen omtryckt 1985:373.

¬

background image

\ "

radio- eller kassettidningen skall anmäla vem som är utgivare till den

SFS 1988:1319

myndighet som regeringen bestämmer.

�r utgivaren inte längre behörig eller upphör annars hans uppdrag, skall

de periodiska skrifternas ägare omedelbart utse en ny utgivare. Denne
skall anmälas så som nyss har sagts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Marianne Eliason

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.