SFS 1989:660

890660.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:660 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagcn (1949:164) med vissa bestämmelser

den 29 juni 1 989

om rättegången i tryckfrihetsmål;

1126

utfärdad den 14 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1949; 164) med vissa

bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål^ skall ha följande lydelse.

4 § Vid huvudförhandling inför jury skall rätten bestå av tre lagfarna
domare, dock att, om det inträffar förfall för någon av dem sedan huvud­

förhandlingen har påbörjats, rätten är domför med två lagfarna domare.
De till tjänstgöring i juryn utsedda skall genom rättens försorg skriftligen

kallas till förhandling. Kallelsen skall innehålla såväl uppgift om den tid,
inom vilken anmälan om laga förfall bör ha kommit in till rätten, som

erinran om påföljd för försummelse a tt hörsamma kallelsen.

' Prop. 1988/89:95, JuU23, rskr. 28 8.

"Lagen omtryckt 1977:1017.

iiun

'⬢fäs

Q. ⬢

I'-a

m

ätit?

ait

bli

r^l
bESl(

¬

background image

Visar juryman laga förfall, inkallas från samma grupp av jurymän supp-

SFS 1989:660

leant till tjänstgöring. Finner rätten att juryman icke styrk t laga förfall,
varde jurymannen underrättad därom. Suppleanter kalla s i den ordning

vari de utlottats.

Uteblir juryman å tid till vi lken förhandlingen inför juryn utsatts, skall

suppleant för den uteblivn e inkallas, om uppskov med målet därig enom

kan undvikas. �g er den uteblivne ej laga förfall och vållas av utevaron
uppskov med målet, vare ha n skyl dig att ersätta statsverket och parterna

den kostnad, som genom försummelsen uppkommer; dock må ersättnings­

skyldigheten jämkas efter vad rätten finner skäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 septe mber 1989. �ldre föreskrifter gäller

alltjämt vid huvudförhandlingar som har påböijats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Marianne Eliason

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.