SFS 1991:1559

911559.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1559

med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och

utkom från trycket

yttrandefrihetsgrundlagens områden;

^ december 1991

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestäm melser

om ägare och utgivare av periodiska skrifter m. m. (2 kap.),
om utgivare av radioprogram m. m. (3 kap.),
om utgivare av filmer och ljudupptagningar (4 kap.),
om be varande av exemplar och inspelningar m. m. (5 kap.),
om åtal och tvångsmedel (6 kap.),
om rätt domstol i tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål (7 kap.),
om förberedande behandling av tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

(8 kap.),

' Prop. 1990/91:179, 1991/92:KU7, rskr. 37.

2977

94-SFS 1991

¬

background image

SFS 1991:1559

om huvudförhandling inför jury (9 kap.),

om överläggning och dom m. m. (10 kap.) samt
övriga bestämmelser (11 kap.).

2 § De bestämmelser i denna lag som gäller tryckta skrifter eller tryck­
ning av skrifter skall tillämpas även på andra skrifter som faller under
tryckfrihetsförordningen.

Uttrycken radioprogram, film och ljudupptagning används i lagen på

samma sätt som i yttra ndefrihetsgrundlagen.

2 kap. Om ägare och utgivare av periodiska skrifter m. m.

�gare av periodiska skrifter

1 § Utlänningar som har hemvist här i landet får vara ägare till periodis­

ka skrifter som trycks här.

Utgivningsbevis för periodiska skrifter

2 § Frågor om utgivningsbevis prövas av patent- och registreringsverket.
Verket tar också emot anmälningar om utgivare och ställföreträdare för
utgivare.

3 § Om en ansökan om utgivningsbevis inte uppfyller vad som ä r före­

skrivet om sådana ansökningar, skall sökanden föreläggas att inom viss tid
avhjälpa bristen. Gör sökanden inte det, får ansökningen avvisas.

4 § Regeringen får meddela föreskrifter om ansökningsavgifter i ärenden
om utgivningsbevis och om avgifter för utdrag ur register över periodiska
skrifter.

5 § Slutliga beslut av patent- och registreringsverket i ärenden om utgiv­

ningsbevis får överklagas hos patentbesvärsrätten inom två månader från

dagen för beslutet.

Patentbesvärsrättens slutliga beslut får överklagas till regeringsrätten

inom två månader från dagen för beslutet. Därvid tillämpas bestämmel­

serna i 35 �37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) om besvär över

kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut skall innehålla uppgift

om att det krävs särskilt tillstånd för prövning av besvär till regeringsrätten
och om de grunder på vilka sådant tillstånd meddelas.

Behörighet att vara utgivare
6 § Utlänningar får på samma villkor som svenska medborgare vara

utgivare för periodiska skrifter för vilka utgivningsbevis finns eller skall
finnas.

2978

¬

background image

3 kap. Om utgivare äv radioprograin m. m.

SFS 1991:1559

Sändningar enligt radiolagen

1 § Uppgift om vem som är utgivare sk all antecknas i ett register ho s

programföretaget innan programmet sänds.

I registret skall vidare för vaije särskilt program antecknas beräknad

tidpunkt för sändningens början och formen för sändningen (direktsänd­

ning eller sändning av inspelat program).

Vid vaije anteckning i registret skall det anges när anteckningen har

gjorts.

Registret skall vara tillgängligt för allmänheten.

2 § Beträffande program som direktsänds får den som ska ll förordna

utgivare besluta att, i stället för utgivaren, var och en som fram träder i

programmet själv skall svara för yttrandefrihetsbrott som han be går. Ett

sådant beslut skall före sändningen meddelas de berör da och antecknas i

det regi ster som avses i 1 § . Om inte detta sker, är beslu tet utan verka n.
Anteckningen skall innehålla uppgifter om namn, födelsetid och bostads­

adress beträflFande var och en som avses med beslutet.

Sändningar i närradio
3 § Vaije sammanslutning som avse r att sända ljudradio me d stöd av

närradiolagen (1982:459) skall utse en utgivare för programverksamheten.

Sammanslutningen skall till närradionämnden anmäla vem som är utgiva­

re.

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans

uppdrag upphö r, skall samman slutningen omedelbart utse ny utgivare.
Denne skall anmälas så som föreskrivs i första stycket.

4 § En ställföreträdare för utgivaren skall vara godkänd av den samman­
slutning som har utsett utgivare n. Utgivaren skall till närradion ämnden

anmäla vem som är ställföreträdare.

5 § Till vaije anmälan enli gt 3 eller 4 § sk all fog as bev is att utgivaren
eller ställföreträdaren uppfyller de be hörighetsvillkor som a nges i yttran­
defrihetsgrundlagen och att han har åtagit sig uppdraget. I fråga om ställfö­
reträdare ska ll det dessutom visas att sammanslutningen har godkänt

honom.

6 § Vaije sändning av ett radioprogram i när radio skall avslutas med en

uppgift om vilken sammanslutning som har sänt programmet. Om en

ställföreträdare för utgivaren har tjänstgjort, skall det samtidigt lämnas en

uppgift om ställföreträdarens namn.

Sammanställda radiotidningar
7 § Utgivare av sådana radiotidningar som anges i 1 § första stycket 2 b)
lagen (1981:508)om radiotidningar utses, såvitt gäller den del av radiotid­

ningen som u tgörs av en sammanställning, av de samverkande ägarna till

¬

background image

SFS 1991:1559

de periodiska skrifter ur vilka materialet hämtas. Utgivaren skall utses för
programverksamheten.

�garen till den periodiska skrift som utgör den huvudsakliga förlagan till

radiotidningen skall till taltidningsnämnden anmäla vem som är utgivare.

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans

uppdrag upphör, skall en ny utgivare omedelbart utses. Denne skall anmä­

las så som sägs i andra stycket.

8 § En ställföreträdare för utgivaren skall vara godkänd av den som har

utsett utgivaren. Utgivaren anmäler vem ställföreträdaren är till taltid­
ningsnämnden.

9 § Till vaije anmälan enligt 7 eller 8 § skall fogas bevis att utgivaren
eller ställföreträdaren uppfyller de behörighetskrav som anges i yttrande­

frihetsgrundlagen och att han har åtagit sig uppdraget. Om en ställföreträ­
dare anmäls, skall det dessutom visas att han är godkänd av den som har

utsett utgivaren.

10 § När ställföreträdaren för en utgivare tjänstgjort skall hans namn

anges i sändningen.

Andra trådlösa sändningar av radioprogram

11 § Vad som föreskrivs i 1 och 2 §§ gäller också i fråga om radiopro­
gram som förmedlas genom satellitsändning som utgår från Sverige.

I fråga om program som sänds av andra än svenska programföretag och

inte är avsedda att tas emot i Sverige tilläm pas inte andra föreskrifter i
yttrandefrihetsgrundlagen än 1 kap. 2 och 3 §§. Inte heller tillämpas första

stycket.

Andra trådsändningar än vidaresändningar, m.m.

12 § Om ett programföretag som har tillstånd enligt 5 § första stycket

radiolagen (1966:755) att sända radioprogram också driver verksamhet

för sändning till allmän heten av ljud, bilder eller text genom trå d, tilläm­
pas I och 2 § § i fråga om verksamheten.

13 § Den som utser utgivare av andra radioprogram i trådsändningar än
som avses i 12 § skall anmäla vem som har utsetts till patent- och registre­

ringsverket.

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans

uppdrag upphör, skall en ny utgivare omedelbart utses. Denne skall anmä­
las så som föreskrivs i första stycket.

14 § En ställföreträdare för utgivaren skall vara godkänd av den som har

utsett utgivaren. Utgivaren skall a nmäla vem som är ställföreträdare till
patent- och registreringsverket.

15 § Till vaije anmälan enligt 13 eller 14 § skall fogas bevis att utgivaren

eller ställföreträdaren uppfyller de behörighetskrav som anges i yttrande-

¬

background image

frihetsgrundlagen och att han har åtagit sig uppdraget. Om en ställforeträ-

SFS 1991:1559

dare anmäls, skall det dessutom visas att han är godkänd av den som har
utsett utgivaren.

16 § Vaije program i en sådan trådsändning som avses i 13§ skall

avslutas med en uppgift om vem som h ar utsett utgivaren. Om en ställfö­

reträdare för utgivaren tjänstgör, skall det lämnas en uppgift om vem

ställföreträdaren är.

17 § Beträffande program som direktsänds får den som skall utse utgiva­

re besluta att, i stället för utgivaren, var och en som framträder i program­
met själv skall svara för yttrandefrihetsbrott som han begår. Den som
bedriver sändningsverksamheten skall föra ett särskilt register �ver sådana
förordnanden. Ett utdrag ur registret skall genast sändas till patent- och
registreringsverket varje gång ett beslut har antecknats i det.

18 § I fråga om sådant tillhandahållande av upplysningar med hjälp av

elektromagnetiska vågor som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen

tillämpas 12-16 §§.

Gemensamma bestämmelser

19 § Utlänningar får på samma villkor som svenska medborgare vara

utgivare av radioprogram.

20 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot vad som i
detta kapitel föreskrivs om skyldighet att anteckna eller anmäla utgivare

skall dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot vad som i detta

kapitel föreskrivs om skyldighet att lämna uppgift om utgivare eller ställfö­
reträdare skall dömas till penningböter.

4 kap. Om utgivare av fiimer och ljudupptagningar

1 § Sådana ljudupptagningar som innehåller en för synskadade avsedd

sammanställning av två eller flera periodiska skrifter som ges ut här i

landet och vilkas ägare samverkar om ljudupptagningen (kassettidningar
med sammanställningar av material ur mer än en förlaga) skall ha en

utgivare. Utgivaren utses av de samverkande ägarna.

�garen till den periodiska skrift som utgör den huvudsakliga förlagan till

kassettidningen skall till taltidningsnämnden anmäla vem som är utgivare.

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans

uppdrag upphör, skall en ny utgivare omedelbart utses. Denne skall anmä­

las så som sägs i andra stycket.

2 § Den skyldighet att lämna uppgifter om vem som har låtit framställa
en film eller en ljudupptagning samt om när, var och av vem exemplaren
har framställts som föreskrivs i 3 kap. 13 § yttrandefrihetsgrundlagen skall

2981

¬

background image

SFS 1991:1559

fullgöras genom att uppgifterna intas i själva filmen eller ljudupptagningen
eller anbringas på dennas kassett eller motsvarande hölje.

3 § Utlänningar får på samma villkor som svenska medborgare vara

utgivare av filmer och ljudupptagningar.

5 kap. Om bevarande av exemplar och inspelningar m. m.

Tryckta skrifter

1 § Den som här i landet framställer en tryckt skrift är skyldig att bevara

ett exemplar av skriften under ett år från det att skriften gavs ut.

2 § Av varje tryckt skrift som har framställts utomlands och infors hit

för att spridas här skall ett exemplar bevaras under ett år från införandet.

Det gäller dock inte skrifter som ej är periodiska och som helt är skrivna på

främmande språk. Det gäller inte heller periodiska skrifter för vilka utgiv­
ningsbevis varken finns eller skall finnas.

Skyldigheten att bevara skrifterna ligger,

1. i fråga om periodiska skrifter på den som är utgivare här i landet,
2. i fråga om andra skrifter på skriftens förläggare här i landet eller, om

det inte finns någon sådan förläggare, på den som har låtit lämna ut

skriften f�r spridning här.

En skrift som inte är periodisk behöver inte bevaras om endast enstaka

exemplar av den har förts in i landet.

Radioprogram, filmer och ljudupptagningar

3 § Den som sänder radioprogram till allmänheten skall ombesörja att

varje program spelas in. Denna skyldighet gäller också sådan a radiopro­

gram som avses i ! kap. 7 § andra stycket tryckfrihetsförordningen. Inspel­

ningen skall bevaras i minst sex måna der från sändningen.

Skyldigheten enligt första stycket gäller inte samtidig och oförändrad

vidaresändning av radioprogram genom trådnät.

4 § Den som här i landet skall utse utgivare f�r en film eller en ljudupp­

tagning är skyldig att bevara ett exemplar under ett år från det att filmen
eller upptagningen blev offentlig. Denna skyldighet gäller också sådana

filmer och ljudupptagningar som avses i 1 ka p. 7 § andra stycket tryckfri­

hetsförordningen. Skyldigheten gäller även för den som låter framställa en
ljudupptagning som sprids till allmänheten utan att en utgivare behöver
utses.

Skyldighet att tillhandahålla exemplar och inspelningar
5 § Justitiekanslern har rätt att utan kostnad få del av vaije skrift,

radioprogram, film eller ljudupptagning som har bevarats enligt 1 -

4 §§.

Han har också rätt a tt kostnadsfritt få en bestyrkt utskrift av vad som har
yttrats i ett radioprogram. Det åligger polismyndigheten att på begäran

2982

biträda justitiekanslern vid anmodan enligt denna paragraf.

⬢ ; ..'-.i

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.