SFS 1976:955

760955.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:955

Lag

Utkom från trycket

den 22 dec. 1976

il'
r

⬢i

1:

⬢i ⬢

om ändring i tryckfrihetsförordningen;

utfärdad den 18 november 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om tryckfrihetsförordning­

en'^

de/s att nuvarande 4 kap. 2, 3, 5 och 7 §§ samt 14 kap. 4 § skall upphöra

att gälla,

de/s att nuvarande 4 kap. 4, 6, 8 och 9 §§ skall betecknas 4 kap. 2, 4, 5

respektive 3 §,

de/s att I kap. 1 ,5,6 och 9 §§, 3 kap. 1-5 §§,4 kap. 1 §, nya 4 kap. 2, 4

och 5 §§, 5 kap. 1, 2, 4 -6, 8 och 9 §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 3-6 och 8 §§, 8
kap. I -6 och 8 §§, 9 kap. I -3 §§, 10 kap. 2-4, 7, 8, 11 och 12 §§, 11 kap.

I §, 12 kap. 1,2, 13 och 14 §§ , 13 kap. 3-5 §§, 14 kap. 1 och 5 §§ samt rub­

riken till 4 kap. ska ll ha nedan angivna lydelse,

de/s att i förordningen skall införas två nya paragrafer, 3 kap. 6 § o ch 10

kap. 14 §, av nedan angivna lydelse.

Till följd härav kommer tryckfrihetsförordningen att ha följande lydelse

från och med den dag då denna lag träde r i kraft.

1 KAP.

Om tryckfrihet

1 § Med tryckfrihet förstås vatje svensk medborgares rätt att, utan några

av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiv a skrif­

ter. att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras inne­
håll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll

strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla all­

män upplysning.

I överensstämmelse med de i första stycket angivna grunderna för en all­

män tryckfrihet och til l säkerställande av ett fritt meningsu tbyte och en all­

sidig upplysning skall det stå vaije svensk medborgare fritt att, med iaktta­
gande av de bestämmelser som äro i denna förordning meddelade till
skydd för enskild rätt och allmän säkerhe t, i tryckt skrift yttra sina tankar

' Prop. 1975/76:204, KU 54. rskr394, KU 1976/77:1, rskr2.

2070

s Tryckfrihetsförordningen omtryckt 19 74:308.

¬

background image

och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar s amt meddela uppgifter o ch

underrättelser i vad ämne som helst.

Det skall ock stå envar fritt att. i alla de fall då ej annat är i denna förord­

ning för eskrivet, meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som

helst för offentliggörande i tryckt skrift till författare eller annan som är att

anse som upphovsman till framställning i skriften, till skriftens utgivare el­

ler, om för skriften finnes särskild redaktion , till denna eller ti ll företag för

yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska

skrifter.

Vidare skall envar äga rätt att. om ej annat följer av denna förordning,

anskaffa uppgifter och underrättelser i v ad ämne som helst för att offentlig­

göra dem i tryckt skrift eller för att lämna meddelande som avses i föregå­
ende stycke.

SFS 1976:955

2 § Någon tryckningen föregående granskning av skrift eller något för­

bud mot tryckning därav må ej förekomma.

Ej heller vare tillåtet för myndighet eller annat allmänt organ att på

grund av skrifts innehåll, genom åtgärd som icke äger stöd i denna förord­

ning, hindra tryckning eller utgivning av skriften eller dess spridning bland

allmänheten.

3 § För missbruk av tryckfriheten eller medverkan däri må ej någon i an­

nan ordning eller i annat fall än denna förordning bestämmer kunna tilltalas

eller dömas till ansvar eller ersättningsskyldighet eller skriften konfiskeras

eller läggas under beslag.

i' ]⬢[

i'i:

4 § Envar, vilken blivit förtrott att döma över missbruk av tryckfriheten
eller eljest vaka över denna förordnings efterlevnad, bör därvid städse ha­

va i åtanke att tryckfriheten utgör grundval för ett fritt samhällsskick, alltid

fästa sin uppmärksamhet mera på ämnets och tankens än på uttryckets

lagstridighet, på syftet än på framställningssättet, samt i tvivelsmål hellre
fria än fälla.

Vid bestämmande av påföljd, som enligt d enna förordning är förenad

med miss bruk av try ckfriheten, skall, då meddelad uppgift påkallat rättel­

se, särskilt beaktas, huruvida sådan på lämpligt sätt bringats till allmänhe­

tens kännedom.

5 § Denna förordning äger tillämpning å skrift, som framställts i tryck­

press. Den skall ock tillämpas å skrift, som mångfaldigats genom stencile-

ring, fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande, om

1. utgivningsbevis gäller f�R skriften; eller
2. skriften är försedd med beteckning, som u tvisar att den är mångfaldi­

gad, samt i anslutning d ärtill tydliga uppgifter om vem som har mångfald i­
gat skriften och om ort och år för mångfaldigandet.

Bestämmelse i för ordningen som har avs eende å skrift som framställts i

tryckpress eller å tryckning skall, när ej annat angives, äga motsvarande

tillämpning å annan skrift, varå förordningen enligt första stycket är till­
lämplig, eller å mångfal digande av sådan s krift.

Till skrift hänföres bild, även om den ej åtföljes av t ext.

2071

¬

background image

SFS 1976: 955

6 § Tryckt skrift skall, för att anses såsom sådan, vara utgiven. Skrift an­
ses utgiven, då den blivit utläm nad till salu eller för spridning på annat sätt;
vad nu sagts gälle dock icke myndighets tryckta handlingar, om de ej är o
tillgängliga för envar.

7 § Med periodisk skrift förstås tidning, tidskrift eller annan sådan tryckt
skrift, som enligt utgivningsplanen är avsedd att under bestämd titel utgi­

vas med minst fyra å särskilda tider utkommande nummer eller häften årli­

gen, samt därtill hörande löpsedlar och bilagor. Sedan utgivningsb evis för

skriften meddelats, skall denna, till dess beviset återkallas, anses som pe­

riodisk.

8 § Privilegier å sk rifters utgivande må icke meddelas; regeringen dock

obetaget att förnya sådana till allmänna inrättningars understöd redan för-

länta privilegier, varje gång på hög st tjugu år.

Om den rä tt, som tillkommer upphovsman till litterärt eller konstnärligt

verk eller framställare av fotografisk bild, och om förbud mot att återgiva

litterärt eller konstnärligt verk på ett sätt, som kränker den andliga odling­

ens intressen, gälle vad i lag är stadgat.

9 § Utan hinder av denna förordning gäller vad i la g är stadgat

1. om förbud mot kommersiell annons i den mån annonsen användes

vid marknadsföring av aikoh olhaltiga drycker eller tobaksvaror;

2. om förbud mot offentliggörande i yrkesmässig kreditupplysnings­

verksamhet av kreditupplysning, som innebär otillbörligt intrång i enskilds
personliga integritet eller som innehåller oriktig eller missvisande uppgi ft,

om ersättningsskyldi ghet för sådant offentliggörande samt om rättelse av
oriktig eller missvisande uppgift;

3. om ansvar och ersättningsskyldighet som avser det sätt på vilket upp­

gift eller underrättelse anskaffats.

2 KAP.3

Om allmänna handlingars offentlighet

1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplys ning
skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av aljjnänna handlingar.

2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om
det är påkallat med hänsyn till

1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig

organisation,

2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller anna n tillsyn,
4. intresset att förebygga eller beivra brott .
5. det allmännas ekonomiska intresse.

2072

Senaste lydelse av 2 kap. 1976; 954.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.