SFS 1976:955

760955.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:955

Lag

Utkom från trycket

den 22 dec. 1976

il'
r

⬢i

1:

⬢i ⬢

om ändring i tryckfrihetsförordningen;

utfärdad den 18 november 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om tryckfrihetsförordning­

en'^

de/s att nuvarande 4 kap. 2, 3, 5 och 7 §§ samt 14 kap. 4 § skall upphöra

att gälla,

de/s att nuvarande 4 kap. 4, 6, 8 och 9 §§ skall betecknas 4 kap. 2, 4, 5

respektive 3 §,

de/s att I kap. 1 ,5,6 och 9 §§, 3 kap. 1-5 §§,4 kap. 1 §, nya 4 kap. 2, 4

och 5 §§, 5 kap. 1, 2, 4 -6, 8 och 9 §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 3-6 och 8 §§, 8
kap. I -6 och 8 §§, 9 kap. I -3 §§, 10 kap. 2-4, 7, 8, 11 och 12 §§, 11 kap.

I §, 12 kap. 1,2, 13 och 14 §§ , 13 kap. 3-5 §§, 14 kap. 1 och 5 §§ samt rub­

riken till 4 kap. ska ll ha nedan angivna lydelse,

de/s att i förordningen skall införas två nya paragrafer, 3 kap. 6 § o ch 10

kap. 14 §, av nedan angivna lydelse.

Till följd härav kommer tryckfrihetsförordningen att ha följande lydelse

från och med den dag då denna lag träde r i kraft.

1 KAP.

Om tryckfrihet

1 § Med tryckfrihet förstås vatje svensk medborgares rätt att, utan några

av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiv a skrif­

ter. att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras inne­
håll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll

strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla all­

män upplysning.

I överensstämmelse med de i första stycket angivna grunderna för en all­

män tryckfrihet och til l säkerställande av ett fritt meningsu tbyte och en all­

sidig upplysning skall det stå vaije svensk medborgare fritt att, med iaktta­
gande av de bestämmelser som äro i denna förordning meddelade till
skydd för enskild rätt och allmän säkerhe t, i tryckt skrift yttra sina tankar

' Prop. 1975/76:204, KU 54. rskr394, KU 1976/77:1, rskr2.

2070

s Tryckfrihetsförordningen omtryckt 19 74:308.

¬

background image

och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar s amt meddela uppgifter o ch

underrättelser i vad ämne som helst.

Det skall ock stå envar fritt att. i alla de fall då ej annat är i denna förord­

ning för eskrivet, meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som

helst för offentliggörande i tryckt skrift till författare eller annan som är att

anse som upphovsman till framställning i skriften, till skriftens utgivare el­

ler, om för skriften finnes särskild redaktion , till denna eller ti ll företag för

yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska

skrifter.

Vidare skall envar äga rätt att. om ej annat följer av denna förordning,

anskaffa uppgifter och underrättelser i v ad ämne som helst för att offentlig­

göra dem i tryckt skrift eller för att lämna meddelande som avses i föregå­
ende stycke.

SFS 1976:955

2 § Någon tryckningen föregående granskning av skrift eller något för­

bud mot tryckning därav må ej förekomma.

Ej heller vare tillåtet för myndighet eller annat allmänt organ att på

grund av skrifts innehåll, genom åtgärd som icke äger stöd i denna förord­

ning, hindra tryckning eller utgivning av skriften eller dess spridning bland

allmänheten.

3 § För missbruk av tryckfriheten eller medverkan däri må ej någon i an­

nan ordning eller i annat fall än denna förordning bestämmer kunna tilltalas

eller dömas till ansvar eller ersättningsskyldighet eller skriften konfiskeras

eller läggas under beslag.

i' ]⬢[

i'i:

4 § Envar, vilken blivit förtrott att döma över missbruk av tryckfriheten
eller eljest vaka över denna förordnings efterlevnad, bör därvid städse ha­

va i åtanke att tryckfriheten utgör grundval för ett fritt samhällsskick, alltid

fästa sin uppmärksamhet mera på ämnets och tankens än på uttryckets

lagstridighet, på syftet än på framställningssättet, samt i tvivelsmål hellre
fria än fälla.

Vid bestämmande av påföljd, som enligt d enna förordning är förenad

med miss bruk av try ckfriheten, skall, då meddelad uppgift påkallat rättel­

se, särskilt beaktas, huruvida sådan på lämpligt sätt bringats till allmänhe­

tens kännedom.

5 § Denna förordning äger tillämpning å skrift, som framställts i tryck­

press. Den skall ock tillämpas å skrift, som mångfaldigats genom stencile-

ring, fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande, om

1. utgivningsbevis gäller f�R skriften; eller
2. skriften är försedd med beteckning, som u tvisar att den är mångfaldi­

gad, samt i anslutning d ärtill tydliga uppgifter om vem som har mångfald i­
gat skriften och om ort och år för mångfaldigandet.

Bestämmelse i för ordningen som har avs eende å skrift som framställts i

tryckpress eller å tryckning skall, när ej annat angives, äga motsvarande

tillämpning å annan skrift, varå förordningen enligt första stycket är till­
lämplig, eller å mångfal digande av sådan s krift.

Till skrift hänföres bild, även om den ej åtföljes av t ext.

2071

¬

background image

SFS 1976: 955

6 § Tryckt skrift skall, för att anses såsom sådan, vara utgiven. Skrift an­
ses utgiven, då den blivit utläm nad till salu eller för spridning på annat sätt;
vad nu sagts gälle dock icke myndighets tryckta handlingar, om de ej är o
tillgängliga för envar.

7 § Med periodisk skrift förstås tidning, tidskrift eller annan sådan tryckt
skrift, som enligt utgivningsplanen är avsedd att under bestämd titel utgi­

vas med minst fyra å särskilda tider utkommande nummer eller häften årli­

gen, samt därtill hörande löpsedlar och bilagor. Sedan utgivningsb evis för

skriften meddelats, skall denna, till dess beviset återkallas, anses som pe­

riodisk.

8 § Privilegier å sk rifters utgivande må icke meddelas; regeringen dock

obetaget att förnya sådana till allmänna inrättningars understöd redan för-

länta privilegier, varje gång på hög st tjugu år.

Om den rä tt, som tillkommer upphovsman till litterärt eller konstnärligt

verk eller framställare av fotografisk bild, och om förbud mot att återgiva

litterärt eller konstnärligt verk på ett sätt, som kränker den andliga odling­

ens intressen, gälle vad i lag är stadgat.

9 § Utan hinder av denna förordning gäller vad i la g är stadgat

1. om förbud mot kommersiell annons i den mån annonsen användes

vid marknadsföring av aikoh olhaltiga drycker eller tobaksvaror;

2. om förbud mot offentliggörande i yrkesmässig kreditupplysnings­

verksamhet av kreditupplysning, som innebär otillbörligt intrång i enskilds
personliga integritet eller som innehåller oriktig eller missvisande uppgi ft,

om ersättningsskyldi ghet för sådant offentliggörande samt om rättelse av
oriktig eller missvisande uppgift;

3. om ansvar och ersättningsskyldighet som avser det sätt på vilket upp­

gift eller underrättelse anskaffats.

2 KAP.3

Om allmänna handlingars offentlighet

1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplys ning
skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av aljjnänna handlingar.

2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om
det är påkallat med hänsyn till

1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig

organisation,

2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller anna n tillsyn,
4. intresset att förebygga eller beivra brott .
5. det allmännas ekonomiska intresse.

2072

Senaste lydelse av 2 kap. 1976; 954.

¬

background image

I

.^,>1

^1,

111

6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

SFS 1976:955

7. intresset att bevara djur- eller växtart.

Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas

noga i bes tämmelse i en s ärskild lag eller, om så i visst fall be finnes lämpli­

gare. i annan lag vartill den särskilda lagen hänvisar. Efter bemyndigande i
sådan bestämmelse får dock regeringen genom förordning meddela närma­

re föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet.

Utan hinder av andra stycket får i be stämmelse som där avses riksdagen

eller regeringen tilläggas befogenhet att efter omständigheterna medgiva
att viss handling lämnas ut.

3 § Med handling förstås framställning i skrif t eller bild sa mt upptagning

' I

som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt

; |

hjälpmedel. Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt

ii

6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.

|

Upptagning som avses i första stycket anses förvarad hos myndighet.

|

om upptagningen är tillgänglig för myndigheten för överföring i sådan form
att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Detta gäller dock

! P-j

ej upptagning som ingår i personregister, om myndigheten enligt lag eller

1

förordning eller särskilt beslut, som grundar sig på lag, saknar befogenhet

: j,

att göra överföringen. Med personregister förstås register, förteckning el-

'

|

ler andra anteckningar som innehålla uppgift som avser enskild person och

'f'

som kan hänföras till denne.

I'!'

4 § Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som in-

nehar befattning vid myndighet anses som allmän handling, om handlingen

|

gäller ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten och ej är

|l|

avsedd för mottagaren endast som innehavare av annan ställning.

5 § Med m yndighet likställas i detta kapitel riksdagen, allmänt kyrkopiö-

te och beslutande kommunal församling.

6 § Handling anses inkommen till myndighet, pär den har anlänt till myn­

digheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. I fråga om upp­

tagning som avses i 3 § första stycket gäller i st ället att den anses inkom­
men till myndighet när annan har gjort den tillgänglig för myndigheten på
sätt som angives i 3 § andra stycket.

Tävlingsskrift, anbud eller annan sådan handling som enligt tillkännagi­

vande skall avlämnas i fö rseglat omslag anses ej inkommen före den tid­
punkt som har bestämts för öppnandet.

�&tgärd som någon vidtager endast som led i teknisk bearbetning eller

teknisk lagring av handling, som myndighet har tillhandahållit, skall ej an­
ses leda till att handling är inkommen till den myndigheten.

7 § Handling anses upprättad hos myndighet, när den har expedierats.
Handling som ej har expedierats anses upprättad när det ärende till vilket
den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen ej
hänför sig till visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller på
annat sätt färdigställts.

2073

1.

¬

background image

SFS 1976: 955

I ställe t för vad som förcskrives i först a stycket gäller att handling anses

upprättad.

1. diarium. journal samt sådant register eller annan förteckning som fö­

res fortlöpande, när handlingen har färdigställts för anteckning eller infö-
ring.

2. dom och annat be,slut, som enligt vad därom är föreskrivet skall av­

kunnas eller expedieras, samt protokoll och annan handling i vad den hän­

för sig till sådant beslut, när beslutet har avkunnats eller expedierats,

3. annat myndighets protokoll och därmed Jämförliga anteckningar, när

handlingen har Justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts,

dock ej protokoll hos riksdagens eller allmänt kyrkomötes utskott, riksda­
gens eller kommuns revisorer eller statliga kommittéer eller hos kommunal

myndighet i äre nde som denna endast bereder till avgörande.

8 § Har organ som ingår i elle r är knutet till et t verk eller liknande myn­
dighetsorganisation överlämnat handling till annat organ inom samma

myndighetsorganisalion eller framställt handling för sådant överlämnande,

skall handlingen ej anses som därigenom inkommen eller upprättad i annat
fall än då organen uppträda som självständiga i förh ållande i v arandra.

9 § Hos myndighet tillkommen minnesanteckning som ej har expedierats
skall ej heller efter den tidpunkt då den enligt 7 § ä r att anse som upprättad
anses som allmän handling hos myndigheten, om den icke tages om hand

för arkivering. Med minnesanteckning förstås promemoria och annan upp­

teckning eller upptagning som har kommit till endast för ärendes föredrag­
ning eller beredning, dock ej till den del den har tillfört ärendet sakuppgift.

Utkast eller koncept till m yndighets beslut eller skrivelse och annan där­

med Jämställd handling som ej har expedierats anses ej som allmän hand­

ling, såvida den icke tages om hand för arkivering.

10 § Handling som förvaras hos myndighet endast som led i tekn isk be­

arbetning eller teknisk lagring för annans räkning anses ej som allmän

handling hos den myndigheten.

11 § Som allmän handling anses ej

1. brev, telegram eller annan sådan handling som har inlämnats till eller

upprättats hos myndighet endast för befordran av meddelande.

2. meddelande eller annan handling som har inlämnats till ell er upprät­

tats hos myndighet endast för offentliggörande i pe riodisk skrift som utgi-

ves genom myndigheten,

3. tryckt skrift, ljud- eller bildupptagning eller annan handling som ingår

i b ibliotek eller som från enskild har tillförts allmänt arkiv uteslutande för

förvaring och vård eller forsknings- och studieändamål eller privata brev.
skrifter eller upptagningar som eljest ha överlämnats till myndighet uteslu­

tande för ändamål som nu a ngivits,

4. upptagning av innehållet i ha ndling som avses i 3. om upptagningen

förvaras hos myndighet där den ursprungliga handlingen ej skulle vara att
anse som allmän.

2074

12 § Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så

¬

background image

snart del är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den. som önskar ta-

SFS 1976:955

ga del därav, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt upp-
fattas. Handling får även skrivas av. avbildas eller tagas i ansp råk för Ijud-

överföring. Kan handling ej tillhandahållas utan att sådan del därav sum
icke får lämnas ut röjes. skall den i övrig a delar göras tillgänglig för sökan-

den i avskrift eller kopia.

Myndighet är icke skyldig att tillhandahålla handling på stället, om bety-

dande hinder möter. I frå ga om upptagning som avses i 3 § första stycket

föreligger ej heller sådan skyldighet, om sökanden u^ beaktansvärd olä-
genhet kan taga del av upptagningen hos närbelägen myndighet.

13 § Den som önskar taga del av allmän handling har även rätt att mot

11

fO: I

fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den får

i|'^

lämnas ut. Myndighet är dock ej skyldig att lämna ut upptagning för auto­

matisk databehandling i a nnan form än utskrift. Ej heller föreligger skyl­

dighet att framställa kopia av karta, ritning, bild eller annan i 3 § första
stycket avsedd upptagning än som nyss har angivits, om svårighet möter

och handlingen kan tillhandahållas på stället.

,S"K

fil'

⬢3 ^

14 § Begäran att få taga del av allmän handling göres hos myndighet som

j

förvarar handlingen.

I i

Begäran prövas av myndighet som angives i förs ta stycket. Om särskilda

|N j''

skäl föranleda det, får dock i bestämmelse som avses i 2 § andra stycket
föreskrivas att prövningen vid tillämpningen av bestämmelsen skall an-

j|li|

komma på annan myndighet. 1 fråga om handling som är av synnerlig bety-
delse för rikets säkerhet kan även genom förordning föreskrivas att endast

(ii

viss myndighet får pröva frågan om utlämnande. 1 de nu nämnda fallen

ijl

skall be gäran om utlämnande genast hänskjutas till behörig myndighet.

ji^i'

fl:

15 § Om annan än riksdagen eller regeringen avslår begäran att få taga
del av handling eller lämnar ut allmän handling med förbehåll, som in-

.;,j

skränker sökandens rätt att yppa dess innehåll eller eljest förfoga över den,

j |ii

får sökanden föra talan mot beslutet. Talan mot beslut av statsråd skall

' [{ j

föras hos regeringen och talan mot beslut av annan myndighet hos dom-

(ij

stol.

ij'

I den i 2 § omnämnda lagen skall närmare angivas hur talan mot beslut

Ii i

som avses i första stycket skall föras. Sådan talan skall alltid prövas

i"!

skyndsamt.

11

Angående rätt att föra talan mot beslut av myndighet som lyder under

riksdagen är särskilt föreskrivet.

!

ji-_

16 § Anteckning om hinder att lämna ut allmän handling får göras endast

''

på h andling som omfattas av bestämmelse som avses i 2 § andra stycket.

- '

Härvid skall tillämplig bestämmelse angivas.

2075

¬

background image

SFS 1976:955

2076

3 KAP.

Om rätt till anonymitet

1 § Författare till tryckt skrift vare ej skyldig att låta sitt namn eller sin
pseudonym eller signatur utsättas å skriften. Vad nu sagts äger motsvaran­

de tillämpning beträffande den som lämnat meddelande enligt I kap. I §

tredje stycket, så ock i frå ga om utgivare av tryckt skrift som ej är perio­

disk.

2 § I mål som rör tryckfrihetsbrott må fråga ej väckas om vem som är

författare eller har lämnat meddelande enligt I kap. I § tredje stycket, ej

heller om vem som är utgivare av tryckt skrift som ej är periodisk. Om för

skrift, som ej är periodisk, författare eller utgivare har angivits å skriften

med namn eller med pseudonym eller signatur, som enligt vad allmänt är
känt åsyftar bestämd person, eller någon i skriftl ig förklaring erkänt sig va­
ra författaren eller utgivaren eller inför domstol i m ålet självmant avgivit

sådant erkännande, må dock frågan om han är ansvarig behandlas i m ålet.

Fråga om vem som är ansvarig för brott enligt 7 kap. 3 § må utan hinder

av första stycket handläggas i sam ma rättegång som mål som där angives.

3 § Den som har tagit befattning med tillkomsten eller utgivningen av
tryckt skrift eller med framställning som var avsedd att införas i tryckt
skrift och den som har varit verksam inom företag för utgivning av tryckta
skrifter eller inom företag för yrkesmässig förmedling av nyheter eller and­

ra meddelanden till periodiska skrifter må icke röja vad han därvid erfarit

om vem som är författare eller har lämnat meddelande enligt I kap. I §
tredje stycket eller är utgivare av skrift som ej är periodisk, om ej

1. denne har samtyckt därtill;

2. fråga därom får väckas enligt 2 § första stycket:
3. fråga är om brott som angives i 7 k ap. 3 § första stycket I;

4. fråga är om brott enligt 7 kap. 2 § eller 3 § första stycket 2 eller 3 och

rätten finner det erforderligt att vid förhandling uppgift lämnas, huruvida

den som är tilltalad eller skäligen misstänkt för brottet har lämnat medde­

landet eller medverkat till framställningen;

5. rätten av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse finner det vara av

synnerlig vikt att uppgift i sak en lämnas vid vittnesTörhör eller förhör med

part under sanningsförsäkran.

4 § Myndighet eller annat allmänt organ må ej efterforska författaren till

framställning som införts eller varit avsedd att införas i try ckt skrift, den

som utgivit eller avsett att utgiva framställning i sådan skrift eller den som

lämnat meddelande enligt I kap . I § tr edje stycket, i vi dare mån än som er­
fordras för åtal eller annat ingripande mot honom som ej står i str id med
denna förordning. Får efterforskning förekomma, skall därvid beaktas den

i 3 § a ngivna tystnadsplikten.

5 § Utsätter någon mot författarens eller, i fall som avses i I §. mot utgi­

varens eller meddelarens vilja å tryckt skrift dennes namn. pseudonym el­
ler signatur eller åsidosätter någon sin tystnadsplikt enligt 3 S. str affes med
böter eller fängelse i högst ett år. Lag samma vare, om å skriften såsom

¬

background image

förfatlarc, utgivare eller meddelare utsattes namnet å eller pseudonymen
eller signtituren för annan person än den verkliga författaren, utgivaren el­

ler meddchu'en.

För efterforskning i s trid med 4 S förstii punkten dömcs till böter eller

fängelse i högst ett år.

Allmänt åtal för brott som avses i fö rsta stycket må väckas endast om

målsäganden anmält brottet till åtal.

SFS 1976:955

i

I

6 § Med författare likställes i d etta kapitel annan som är att anse som

upphovsman till framställning som införts eller är avsedd att införas i
tryckt sknft.

4 KAP.

Om tryckta skrifters framställning

1 § Rätt att själv eller med biträde av andra genom tryckpress framställa

tryckalster skall tillkomma varje svensk medborgare eller svensk juridisk

person

2 § Skrift, som i rik et framställes genom tryckpress eller som här mång­
faldigas genom stencilering. fotokopiering eller liknande tekniskt föifaran-
de och för vilken gäller utgivningsbevis, skall innehålla tydliga uppgifter
om vem som har tryckt eller eljest mångfaldigat skriften samt om ort och år
för mångfaldigandet, om skriften är avsedd att utgivas i r iket och ej är att

hänföra till bild- e ller tillfällighetstryck.

Om utsättande av uppgifter som avses i första stycket å skrift, som

mångfaldigas genom stencilering, fotokopiering eller liknande tekniskt för­

farande och för vilken ej gäller utgivningsbevis, är föreskrivet i I kap. 5 §
första stycket.

^ .

A

3 § Med bild- eller tillfällighetstryck förstås i denna förordning vykort
och bildalbum, visitkort och notifikationer, adresskort, etiketter, blanket­

ter, reklam- och emballagetryck samt annat affärstryck ävensom andra så­

dana tryckalster, allt under förutsättning att på grund av texten eller vad

eljest framställes tryckfrihetsmissbruk kan anses uteslutet.

4 § Om skyldighet att bevara exemplar av tryckt skrift för granskning
och att lämna exemplar av skrift till b ibliotek eller arkiv föreskrives i lag.

5 § Den som framställer skrift och därvid bryter mot 2 § första stycket
dömes till böter eller fängelse i hög st ett år.

6

7 § -^

^ Paragrafen nu beteck nad 4 §.

⬢' Par agrafen upphä vd genom denna lag.

2077

¬

background image

ill'

1.:^"

SFS 1976:955

8 §⬢'

9 §"

5 KAP.

Om utgivning av periodisk skrift

1 §" �gare till periodisk skrift skall vara svensk medborgare eller svensk

juridisk person, om ej annat föreskrives i lag.

2 § För periodisk skrift skall finnas en utgivare.

Utgivare skall vara svensk medborgare, om ej annat föreskrives i lag.

Han skall äga hemvist inom riket. Ej må den vara utgivare som är omyndig

eller i k onkurstillstånd.

' I

I

3 § Utgivare för periodisk skrift utses av dess ägare.

Uppdrag att vara utgivare skall innefatta befogenhet att öva inseende

över skriftens utgivning och bestämma över dess innehåll så att intet däri
får införas mot utgivarens vilja. Inskränkning i den befogenhet, som sålun­
da tillkommer utgivaren, vare utan verkan.

4 § Då utgivare utsetts, åligge ägaren att göra anmälan därom hos myn­
dighet som angives i lag. Anmälan skall innehålla uppgift å utgivarens

namn och hemvist. Vid anmälan skall fogas bevis att utgivaren fyller före­

skrivna behörighetsvillkor samt förklaring av utgivaren att han åtagit sig

uppdraget att vara utgivare.

5 § Periodisk skrift må icke utgivas, innan bevis utfärdats att hinder en­

ligt denna förordning icke möter för skriftens utgivning. Utgivningsbevis

meddelas, på ansökan av ägaren, av myndighet som avses i 4 §. I ansöka n

skola uppgivas skriftens titel och utgivningsort samt utgivningsplanen för
skriften.

Utgivningsbevis må ej utfärdas, innan anmälan om utgivare enligt 4 §

gjorts.

Företer skriftens titel sådan likhet med titeln på s krift, för vilken utgiv­

ningsbevis tidigare utfärdats, att förväxling lätt kan ske. må ansökan av­

slås.

6 § Utfärdat utgivningsbevis må återkallas;

1. om ägaren anmält att skriftens utgivning upphört;

2. om äganderätten till skriften övergått till någon som ej fyller före­

skrivna behörighetsvillkor;

3. om utgivare ej finnes eller utgivaren ej fyller föreskrivna behörighets­

villkor och behörig utgivare ej omedelbart utses;

2078

Paragrafen nu beteck nad 5 ! ).

Paragrafen nu beteck nad 3

�ndringen innebär bi . a. all andra styck et upphävs.

¬

background image

4. om se x månader förflutit från den dag . då utgivningsbeviset utfiirda-

SFS 1976:955

des. utan att skriften utkommit:

111 i

.'i. om den skrift, som beviset avser, icke under något av de två senast

förflutna kalenderåren å särskilda tider utkommit med minst fyra nummer

eller häften;

6. om inom sex månader, sedan skriften första gången utkom, visas att

beviset med hänsyn till st adgandet i 5 § si sta stycket icke bort utfärdas; el­

ler

7. om titeln å en skrift typografiskt sett givits sådan likhet med titeln å

annan skrift, för vilken utgivningsbevis utfärdats, att förväxling lätt kan

' ' !|

ske samt rättelse ej omedelbart vidtages.

j I j

Beslut om återkallelse meddelas av myndighet som avses i 4 §. i ären-

i [i

den, som avses i fö rsta stycket 2-7, skola, om det kan ske. ägaren och ut-

:

givaren erhålla tillfälle att yttra sig.

7 § Har på grund av förhållande som avses i 6 § första stycket 2. 3, 5 el­

ler 7 utgivningsbevis återkallats, må likväl ej, innan två år förflutit sedan
beslutet därom meddelades, utan medgivande av skriftens ägare utgiv­
ningsbevis utfärdas för annan skrift, vars titel företer sådan likhet med

, I'ji

⬢ h;

8 § Ar utgivaren ej längre behörig eller kommer hans uppdrag eljest att

i j '

upphöra, åligge ägaren att genast draga försorg om att ny utgivare utses

(i i

samt att därom göra anmälan hos myndighet som aVses i 4 § . Angående så­
dan anmälan äge vad i 4 § är föreskrivet motsvarande tillämpning; vid an­

mälan skall, om det kan ske, fogas bevis att den förre utgivaren erhållit del

av anmälan.

skriftens titel att förväxling lätt kan ske.

9 § För utgivare av periodisk skrift må finnas en eller flera ställföreträda­
re. Ställföreträdare utses av utgivaren. Då ställföreträdare utsetts, skall

anmälan därom göras hos myndighet som avses i 4 §. Vid anmälan skall fo­
gas bevis att ställföreträdaren fyller för utgivare föreskrivna behörighets­

villkor samt förklaring dels av ställföreträdaren att han åtagit sig uppdraget

och dels av ägaren att han godkänt ställföreträdaren.

Angående ställföreträdare gälle i ö vrigt vad i 2 § andra stycket är stad­

gat. Kommer utgivarens uppdrag att upphöra, vare även uppdraget som
ställföreträdare förfallet.

10 § Utgivaren må, sedan anmälan om ställföreträdare blivit gjord, över­

lämna åt denne eller, om flera ställföreträdare finnas, åt någon av dem att i
utgivarens ställe utöva den befogenhet, som enligt 3 § tillkommer utgiva­

ren.

Kan det antagas att utgivaren på grund av sjukdom eller av annan tillfäl­

lig orsak oavbrutet under minst en månad ej kommer att utöva befogenhe­

ten som utgivare, skall han snarast överlämna denna till ställföreträdare.

Finnes ej ställföreträdare eller kommer uppdraget för den eller dem som

utsetts till ställföreträdare att upphöra, åligge utgivaren att genast draga
försorg om att ställföreträdare utses och att anmälan därom sker på sätt i

9 § är föreskrivet.

2079

, '.O

'i i'

I

t!i;

'if Ii

!5l

⬢v1

.irt

'.'t!

¬

background image

SFS 1976: 955

11 § �& varj e nummer eller häfte av periodisk skrift skall utgivarens namn

utsättas.

�r befogenheten som utgivare överlämnad till ställföreträdare, skall å

varje nummer eller häfte av skriften, varom är fråga, angivas att ställföre­

trädaren inträtt som utgivare; sker det, erfordras ej att även utgivarens
namn utsättes.

12 § Utgiver ägare till p eriodisk skrift sådan skrift utan att utgivningsbe­

vis finnes eller ägaren är behörig

eller underlåter ägaren att på sätt i 8 § sä gs draga försorg om att ny utgi­

vare utses och göra anmälan därom

eller underlåter utgivare att, i fall so m avses i 10 § andra stycket, över­

lämna sitt uppdrag till ställföreträdare

eller utgiver någon periodisk skrift, för vars utgivning förbud enligt den­

na förordning meddelats eller som uppenbart utgör fortsättning av sådan

skrift,

eller låter någon å periodisk skrift angiva sitt namn som utgivare eller

ställföreträdare utan att vara behörig,

straffes med dagsböter; har skriften förklarats brottslig eller äro omstän­

digheterna eljest synnerligen försvårande, må dömas till f ängelse i högst
ett år.

13 § Såsom i 12 § säg s straffes den som i ansökan eller anmälan, som av­
ses i de tta kapitel, eller i för klaring, som bifogats sådan ansökan eller an­

mälan, mot bättre vetande lämnat oriktig uppgift.

14 § �verträder utgivare vad i 11 § är föreskrivet, vare straffet böter,

lägst femtio och högst femhundra kronor. Vad nu sagts gälle ock ställföre­
trädare. vilken inträtt som utgivare.

6 KAP.

Om tryckta skrifters spridning

1 § Rätt att själv eller med biträde av andra till salu hålla, försända eller

annorledes sprida tryckta skrifter skall tillkomma varje svensk medborga­

re eller svensk juridisk person.

2 § Utan hinder av denna förordning gälle vad i lag är s tadgat för det fall
att någon

1. förevisar pornografisk bild på eller vid a llmän plats genom skyltning

eller annat liknande förfarande på sätt som är ägnat att väcka allmän anstöt
eller utan föregående beställning med posten sänder eller på annat sätt till­
ställer någon sådan bild;

2. bland barn och ungdom sprider tryckt skrift, som genom sitt innehåll

kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga

fostran.

2080

Beträffande spridande av sådan karta över Sverige eller del därav som

¬

background image

innehåller upplysning av betydelse för rikets försvar, eller av därmed jäm­

förlig ritning eller bild meddelas närmare bestämmelser i lag.

SFS 1976:955

3 § Saknar skrift, som avses i 4 kap. 2 § f örsta stycket, där föreskriven

uppgift eller är sådan uppgift eller uppgift enligt i kap. t) förs ta stycket 2

å skrift, som där åsyftas, utspridaren veterligt. oriktig, straffes utspridaren

med b öter, lägst femtio och högst femhundra kronor.

För spridande av tryckt skrift som. utspridaren veterligt. lagts under be­

slag eller förklarats konfiskerad eller utgivits i strid mot förbud som enligt
denna förordning meddelats för skriftens utgivning eller uppenbart utgör
fortsättning av skrift som avses med sådant förbud, vare straffet böter eller
fängelse i högst ett år.

4 § För tryckt skrifts försändande genom postverket eller annan allmän

trafikanstalt skola ej på grund av skriftens innehåll gälla särskilda in­

skränkningar eller villkor. Vad nu sagts skall dock ej avse försändande,
som innebär överträdelse av vad i 3 § ä r stadgat.

Allmän Irafikanstalt. som mottagit tryckt skrift för befordran, skall ej

anses som skriftens utspridare.

7 KAP.

Om tryckfrihetsbrott

1 § Med tryckfrihetsbrott förstås i de nna förordning brott, som innefat­

tar otillåtet yttrande i tryckt skrift eller otillåtet offentliggörande genom så­

dan skrift.

K, I' I

⬢if

Ii:

y

I

⬢ il U-l

If,

>1

,1

2 § Såsom tryckfrihetsbrott skall icke anses tillkännagivande i an nons el­
ler annat sådant meddelande, om ej av meddelandets innehåll omedelbart

framgår att ansvar för sådant brott kan ifrågakomma. �r i f örening med

omständighet, som icke omedelbart framgår av meddelandets innehåll,

meddelandet straffbart, gälle vad därom är stadgat. Vad nu sagts äge mot­

svarande tillämpning i fr åga om meddelande genom chiffer eller på annat
sätt, som är hemligt för allmänheten.

i i VW

3 §" Om någon lämnar meddelande, som avses i I ka p. 1 § tred je stycket,

eller, utan att svara enligt 8 kap., medverkar till framställning, som är av­

sedd att inföbas i tryckt skrift, såsom författare eller annan upphovsman el­

ler såsom utgivare och därigenom gör sig skyldig till

1. högförräderi, uppror, landsförräderi, landssvek, spioneri, grovt spio­

neri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift eller försök, förberedel­
se eller stämpling till sådant brott;

2. oriktigt utlämnande av allmän handling som ej är tillgänglig för envar

eller tillhandahållande av sådan handling i str id med myndighets förbehåll

vid dess utlämnande, när gärningen är uppsåtlig; eller

" �ndringen innebär bi. a. att första stycket upphävs,

131-SFS 1976

2081

> 1..

¬

background image

C;*?

"

'S.,

SFS 1976: 955

3. uppsåtlig! åsidosättande av tystnadsplikt i d e fall som angivas i s är­

skild lag.

gäller om ansvar för sådant brott vad i lag är stadgat.
Om någon anskaffar uppgift eller underrättelse i så dant syfte som avses

i I kap. I § Ijärde stycket och därigenom gör sig skyldig till brott som

angives i förevarande paragrafs första stycke I, gäller om ansvar härför

vad i lag är stadgat.

2082

4 §"' Med beaktande av det i I k ap. angivna syftet med en allmän tryck­
frihet skall såsom otillåtet yttrande i tryckt skrift anses sådan enligt lag
straffbar framställning som innefattar:

1. högförräderi, förövat med uppsåt att riket eller del därav skall med

våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd läggas
under främmande makt eller bringas i be roende av sådan makt eller att del

av riket skall sålunda lösryckas eller att åtgärd eller beslut av statschefen,

regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten skall med utländskt bi­

stånd framtvingas eller hindras, såframt gärningen innebär fara för uppså­

tets förverkligande;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant högförräderi;

2. krigsanstiftan, såframt fara för att riket skall invecklas i krig eller

andra fientligheter framkallas med utländskt bistånd;

3. uppror, förövat med uppsåt att statsskicket skall med vapenmakt el­

ler eljest med våldsamma medel omstörtas eller att åtgärd eller beslut av

statschefen, regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten skall sålunda
framtvingas eller hindras, såframt gärningen innebär fara för uppsåtets för­

verkligande;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant uppror;
4. landsförräderi eller landssvek, i vad därigenom, då riket är i krig eller

eljest i lag meddelade bestämmelser om sådant brott äga tillämpning, nå­
gon förleder krigsfolk hörande till rikets eller med riket förbunden stats

krigsmakt eller andra som äro verksamma för försvaret av riket till myteri,
trolöshet eller modlöshet eller genom osann framställning sprider misströs­
tan bland allmänheten eller begår annan dylik förrädisk gärning som är till

men för försvaret eller för folkförsörjningen eller, om riket är helt eller del­
vis ockuperat av främmande makt utan att militärt motstånd förekommer,

för motståndsverksamheten;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant landsförräderi eller lands­

svek;

5. landsskadlig vårdslöshet, i vad därigenom någon av oaktsamhet be­

går gärning som avses under 4;

6. uppvigling, varigenom någon söker förleda till brottslig gärning, svi­

kande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet;

7. ryktesspridning till fara för rikets säkerhet, varigenom, då riket är i

krig eller eljest i lag m eddelade bestämmelser om sådant brott äga tillämp­

ning. någon sprider falskt rykte eller annat osant påstående, som är ägnat

att framkalla fara för rikets säkerhet, eller till främmande makt framför el­

ler låter framkomma sådant rykte eller påstående;

8. hot mot eller missaktning för folkgrupp av viss ras, med viss hud­

färg. av visst nationellt eller etniskt ursprung eller med viss trosbekännel­

se;
'"Andringen innebar bl. a. atl andra stycket upphävs.

¬

background image

9. förtal, varigenom någon utpekar annan såsom brottslig eller klander­

värd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgi ft som är ägnad att utsätta

denne för andras missaktning, dock ej om det med hänsyn till omständig­

heterna var försvarligt att lämna uppg ift i sa ken och han visar att uppgiften
var sann eller att han hade skälig grund för den;

10. förtal av avliden, om gärning som avses under 9 är sårande för de

efterlevande eller eljest kan anses kränka den frid. som bör tillkomm a den

avlidne; eller

11. förolämpning, varigenom någon smädar annan genom kränkande

tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot ho­

nom.

5 § Såsom otillåtet offentliggörande i tryckt skrift skall an ses sådan en­
ligt lag straffbar gärning som innefattar:

1. offentliggörande av uppgifter rörande förhållanden, vilkas röjande

skulle enligt lag innefatta brott mot rikets säk erhet;

2. uppsåtligt offentliggörande av allmän handling som ej är tillgänglig

för envar;

3. röjande av.uppgift, varigenom den som enligt 8 kap. svarar för skrif­

ten uppsåtligen åsidosätter tystnadsplikt som a vses i den i 3 § första st yc­

ket 3 angivna särskilda lagen.

SFS 1976: 955

;|i !l

Pi Ij

ft

ii:

6 § Vad i lag är stadgat angående påföljd för brott, som avses i 4 och
5 §§, gälle ock då brotte t är att anse som tryckfrihetsbrott.

Angående enskilt anspråk på grund av tryckfrihetsbrott stadgas i 11 kap.

Fälles den tilltalade för brott, som avses 14 § 9, 10 eller 11. må ock. då frå­

ga är om periodisk sk rift, på yrkande förordnas att domen skall inf öras i
skriften.

⬢h

7 § Tryckt skrift, som innefattar tryckfrihetsbrott, må konfiskeras.

Konfiskering av tryckt skrift innebär att alla för spridning avsedda ex­

emplar av skriften skola förstöras samt att med forma r, stenar, stereoty­

per, plåtar och andra dylika, uteslutande för tryckningen av skriften an­

vändbara materialier skall så förfaras att missbruk därmed ej kan ske.

8 § I samband med konfiskering av periodisk skrift må, då fråga är om

otillåtet yttrande, som avses i 4 § I -4, eller sådant enligt 5 § I otillåtet of­

fentliggörande som innefatt ar spioneri eller grov obehörig befattning med

hemlig uppgift, meddelas förbud att utgiva skriften under viss, av rätten
bestämd tid, högst sex månader från det domen i tryckfrihetsmålet v inner

laga kraft. Förbud som nu sagts må dock meddelas allenast då riket befin­
ner sig i krig .

Angående konfiskering av periodisk skrift, som sprides i strid mot utgiv­

ningsförbud eller uppenbart utgör fortsättning av skrift som avses med så­

dant förbud, gälle vad i allmänhet är stadgat om förverkande av föremål på
grund av brott.

i'

2083

¬

background image

SFS 1976: 955

8 KAP.

Ansvarighetsregler

Om ansvaret för periodis k skrift

1 § För tryckfrihetsbrott genom periodisk skrift svare den som var an­

mäld som utgivare, då skriften utgavs.

Var ställföreträdare anmäld och har han inträtt som utgivare, svare ställ­

företrädaren.

2 § Fanns ej utgivningsbevis, då skriften utgavs, eller var utgivare, som
enligt I § första stycket har att svara, ej längre behörig eller hade hans

uppdrag eljest upphört, svare skriftens ägare.

�gare vare ock ansvarig, om utgivaren var utsedd för skens skull eller

denne eljest, då skriften utgavs, uppenbart icke innehade den befogenhet,

som enligt 5 kap. 3 § skall tillkomma honom.

Var ställföreträdare, vilken inträtt som utgivare, ej längre behörig, då

skriften utgavs, eller hade hans uppdrag eljest upphört eller förelåg beträf­
fande ställföreträdaren förhållande, som i andr a stycket sägs. svare utgiva­

ren.

3 § Kan det ej visas vem som var ägare, då skriften utgavs, svare i äga­

rens ställe den som tryckt skriften.

4 § Sprider någon periodisk skrift, varå uppgift om vem som tryckt skrif­

ten saknas eller, utspridaren veterligt, är oriktig, och kan det ej utrönas
vem som tryckt skriften, svare i st ället för den som tryckt skriften utspri­

daren.

2084

Om ansvaret för tryckt skrift, som ej är periodisk

5 § För tryckfrihetsbrott genom tryckt skrift, som ej är periodisk, svare
skriftens författare, om han på sätt i 3 kap. 2 § sägs uppgivits vara författa­

re till skriften. Författaren vare dock ej ansvarig, om skriften utgivits utan

hans samtycke eller hans namn. pseudonym eller signatur utsatts därå mot
hans vilja.

6 § �r författare ej enligt 5 § ansvarig för skrift, vilken innehåller eller är
avsedd att innehålla bidrag av flera författare, och har på sätt i 3 k ap. 2 §
sägs särskild utgivare för skriften uppgivits. svare utgivaren.

För annan skrift än i f örsta stycket avses svare utgivaren, allenast om

författaren var avliden, då skriften utgavs.

Utgivaren vare ej ansvarig, om hans namn. pseudonym eller signatur ut­

satts å skriften mot hans vilja.

Med utgivare av tryckt skrift, som ej är periodisk, förstås den som utan

att vara skriftens författare, tillhandahållit den för tryckning och utgivning.

7 § �r varken författare eller utgivare enligt ."i eller 6 § ansvarig eller var

han vid sk riftens utgivning avliden, svare förläggaren.

Med förläggare till tryckt skrift, som ej är periodisk, förstås den som om-

händerhaft tryckning och utgivning av annans skrift.

¬

background image

g § Fanns ej förläggare eller kan del ej visas vem han är. svarc i förlägga-
reh,s ställe den som tryckt skriften.

SFS 1976:955

9 § I fråga om ansvar för utspridare av tryckt skrift, som ej är periodisk,

äga vad i 4 § stadgats motsvarande tillämpning.

Gemensamma bestämmelser

10 § Hade den .som enligt 2, 5. 6 eller 7 § skulle ha att svara vid skriftens

utgivning ej känt hemvist inom riket och kan ej heller i måle t utrönas, var
han här i rike t uppehåller sig. skall ansvaret övergå å den som efter honom
har att svara, dock ej å utgivare av tryckt skrift, som ej är periodisk, i an­

nat fall än som avses i 6 § första stycket eller å utspridare.

Lag samma vare. om beträffande den som enligt 1. 2. 5. 6 eller 7 § skulle

ha a tt svara förelåg omständighet, vilken enligt lag utesluter straffbarhet,

samt den efter honom ansvarige ägt eller bort äga kännedom om omstän­
digheten.

11 § Till omständighet, som enligt detta kapitel skulle medföra att annan

än den tilltalade hade att svara, må hänsyn tagas allenast om den åberopas
före huvudförhandlingen.

12 § Vid b edömande av fråga om ansvar för den som enligt detta kapitel

har att svara för tryckt skrift skall så anses som om vad skriften innehåller

införts däri med hans vetskap och vilja.

ti'''

i-ti

rr

Si I

I

1 i

i

'i

' ] r,i

f

illi

9 KAP.

Om tillsyn och åtal

1 §'' Justitiekanslern skall vaka över att de gränser för tryckfriheten som
angivas i den na förordning ej överskridas.

2 § Justitiekanslern är ensam åklagare i mål om tryckfrihetsbrott. Ej må
annan än justitiekanslern inleda förundersökning rörande tryckfrihets­

brott. Endast justitiekanslern och rätten äga besluta om tvångsmedel med

anledning av misstanke om sådant brott, om ej annat är föreskrivet i den na
förordning.

Regeringen äger hos justitiekanslern anmäla skrift till åtal för tryckfri­

hetsbrott. I lag må föreskrivas att allmänt åtal för tryckfrihetsbrott må väc­
kas endast efter regeringens medgivande.

Justitiekanslern är tillika ensam åklagare i an nat tryckfrihetsmål än mål

om tryckfrihetsbrott samt i mål som eljest avser brott mot bestämmelse i
denna förordning; om befogenhet för riksdagens ombudsman att vara åkla­
gare i mål som nu a ngivits gäller dock vad i lag är stadgat.

" �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

2085

¬

background image

SFS 1976: 955

3 § Allmänt åtal för tryckfrihetsbrott skall väckas, i frå ga om periodisk
skrift för vilken vid utgivningen gällde utgivningsbevis inom sex månader

och i fråga om annan skrift inom ett år från det skriften utgavs, vid påföljd

att skriften eljest är från sådant åtal fri. Utan hinder av vad nu sagts må

dock. sedan allmänt åtal inom nämnda lid blivit väckt, nytt åtal väckas mot

annan, som är för brottet ansvarig.

Vad i lag är stadgat om tid. inom vilken brott skall beivras för att påföljd

för brott ej skall anses bortfallen, gälle även i fråga om tryckfrihetsbrott.

4 § Angående målsägandes rätt att angiva tryckfrihetsbrott eller tala
därå gälle vad i lag ä r stadgat.

5 § Finnes ej någon, som enligt 8 kap. är för brottet ansvarig, eller kan ej

stämning här i rik et delgivas honom, må åklagaren eller målsäganden i stäl­
let för att väcka åtal göra ansökan om skriftens konfiskering.

10 KAP.

Om särskilda tvångsmedel

1 § Förekommer anledning att tryckt skrift på grund av tryckfrihetsbrott

kan konfiskeras, må i a vbidan på beslut därom skriften läggas under be­

slag.

I avb idan på rättens beslut må ock. i fall som avses i 7 kap . 8 §. medde­

las utgivningsförbud för periodisk skrift.

2 § Innan åtal för tryckfrihetsbrott väckts eller ansökan hos rätten gjorts
om skriftens konfiskering, må, om brottet hör under allmänt åtal. förord­

nande enligt 1 § om beslag och utgivningsförbud meddelas av justitiekans-

lern. I lag m å föreskrivas att även allmän åklagare äger förordna om beslag

inom sitt verksamhetsområde.

3 § '^ Då allmän åklagare förordnat om beslag, skall anmälan därom
skyndsamt göras hos justitiekanslem. Denne har att genast pröva huruvida

beslaget skall äga bestånd.

ti

4 § Då justitiekanslem förordnat om beslag eller fastställt beslag varom
allmän åklagare förordnat, skall åtal vara väckt eller ansökan om konfiske­

ring av skriften gjord inom två veckor, sedan justitiekanslem meddelade

beslutet. Sker det ej. vare beslaget samt, om utgivningsförbud är därmed

förenat, även förbudet förfallet.

5 § Sedan åtal för tryckfrihetsbrott väckts eller ansökan hos rätten gjorts

om skriftens konfiskering, äge rätten förordna om beslag och utgivnings­
förbud samt häva beslag eller förbud, som tidigare meddelats.

Då målet avgöres. pröve rätten, om meddelat förordnande fortfarande

2086

'2 � ndringen inneb är bl. a. att första sty cket upphävs.

¬

background image

skull bestå. Avvisas målet på d en grund att ratten icke år behör ig eller skil-
jfer rätten eljest målet från sig utan att prövnin g av skriftens brottslighet ägt

rum öch finnes anledning antaga att talan om skriftens konfiskering kom­
mer att föras i annat mål. äge rätten bestämma att förordnandet skall bestå
under viss. av rätten utsatt tid. Väckes ej talan inom denna tid. vare för­

ordnandet förfallet.

6 § Förordnande om beslag skall innehålla uppgift å det eller de stycken i
skriften, som föranlett beslaget, och gälle endast band. del. nummer eller

häfte, vari samma stycken förekomma.

I 7 § Förordnande om beslag skall av polismyn dighet genast verkställas.

Angående förbud mot spridande av tryckt skrift , som lagts under beslag,

är stadgat i 6 kap. 3 §.

8 § Verkställande av beslag å tryckt skrift skall uteslutande omfatta de

för spridning avsedda exemplaren av skrift en.

Bevis om tryckt skrifts tagande i beslag ska ll utan avgift tillställas såväl

den. hos vilken beslaget verkställe s, som den som tryckt skriften. Beviset

skall inne hålla uppgi ft å det eller de stycken i skriften, vilka föranlett be­
slaget.

9 § Då förordnande om beslag bliv it hävt eller förfallit, skall verkställig­
het av besla get genast gå åter .

SFS 1976:955

i:)

10 §

11 § �r riket i k rig eller krigsfara och anträffas vid av delning av försvars­

makten tryckt skrift, som uppenbart innefattar sådan enligt 7 kap. 4 §

straffbar uppvigling att krigsman därigenom kan förledas åsidosätta sin

tjänsteplikt, må skriften e fter beslut av befattningshavare, som enligt lag

har bestraffningsrätt över personal vid avdelningen, i avbidan på förord­

nande om beslag taga s i förvar.

�r fara i dröjsmål, må även utan sådant beslut som avses i första stycket

åtgärd som där sägs vidtagas av annan befattningshavare enligt bestäm­

melser som meddelas i lag. Anmälan därom skall dock skyndsamt göras
hos befattningshavare som avses i första stycket. Denne har att genast prö­

va om skriften skall kvarbliva i förvar.

⬢iir

'I

⬢ 1 III ji'

.

⬢' tri.'l.

⬢a

i

⬢ 4)!..

II

I Ii '

'i ⬢' ! r

t -i'if

i' 'f

fUik

12 § Då enligt 11 § beslut meddelats angående tryckt skrifts tagande i
förvar, skall anmälan dä rom, så snart ske kan. göras hos justitiekanslem.
Denne har att genast pröva, huruvida skriften skall lägg as under beslag.

13 § Angående beslag å periodisk skrift, som sprides i strid mot utgiv­

ningsförbud eller uppenbart utgör fortsättning av skrift som avses med så­

dant förbud, gälle vad i allmän het är stadgat om beslag å föremål, som må
förklaras förverkat.

" Paragrafen upphävd, se 1971 :29.

2087

1^1

¬

background image

SFS 1976:955

14 § Exemplar av tryckt skrift, vilket skäligen kan antagas äga betydelse

för utredning i t ryckfrihetsmål, må tagas i be slag. Därvid gäller vad i 2 och
3 §§. 5 § första stycket, 6 §, 7 § första stycket samt 9 § är stadgat. 1 öv­

rigt skall i tillämpl iga delar gälla vad i allm änhet är föreskrivet om beslag.

11 KAP.

Om enskilt anspråk

I § Enskilt anspråk i anle dning av missbruk av tryckfriheten må grundas

allenast därå att den skrift, som anspråket avser, innefattar tryckfrihets­

brott. Sådant anspråk må, om ej annat nedan stadgas, icke göras gällande
mot annan än den som enligt 8 kap. svarar för brottet. Har på grund av om­

ständighet, som avses i 8 kap. 10 §. ansvaret övergått å honom, må an­
språket göras gällande även mot den som före honom haft att svara, om
oeh i den omfattning sådant anspråk eljest enligt lag må göras gällande.

Vad i 8 k ap. 12 § är stadgat i fråga om ansvar gälle ock beträffande en­

skilt anspråk.

Om enskilt anspråk på grund av brott enligt 7 kap. 2 eller 3 § gäller vad i

lag är stadgat.

2 § För enskilt anspråk, som må göras gällande mot utgivare av perio­
disk skrift eller ställföreträdare för denne, svare ock skriftens ägare. I frå­

ga om annan tryckt skrift svare för anspråk, som må göras gällande mot

författaren eller utgivaren, även skriftens förläggare.

3 § Har någon som laga ställföreträdare för juridisk person eller som för­

myndare eller god man att svara för enskilt anspråk på grund av tryckfri­
hetsbrott, må anspråket göras gällande även mot den juridiska personen el­
ler mot den, för vilken förmyndaren eller gode mannen förordnats, om och

i den omfattning sådant anspråk eljest enligt lag må göras gällande.

4 § Skall någon enligt detta kapitel jämte annan svara för enskilt an­
språk. svare de en för båda och båda för en. Om bestämmande av ansva­

righeten mellan dessa inbördes gälle vad eljest är stadgat.

5 § Enskilt anspråk i anledning av tryckfrihetsbrott må göras gällande

utan hinder av att fråga om ansvar för brottet förfallit eller talan därom el­

jest ej kan föras.

2088

12 KAP.

Om rättegången i t ryckfrihetsmål

1 § Tryckfrihetsmål upptagas av tingsrätt inom vars domkrets länssty­

relse har sitt säte. Förekommer anledning att även annan tingsrätt inom lä­

net skall äga upptaga tryckfrihetsmål, äger regeringen förordna därom.

¬

background image

i

I

Till tryckfrihetsmål hänföras mål angående ansvar eller enskilt anspråk

på g rund av tryckfrihetsbrott så ock ansökningsmål. som avses i 9 kap.
5 §. Till tryckfrihetsmål hänföras även mål angående ansvar eller enskilt
anspråk på grund av brott enligt 7 kap. 3 §. �r fråga om brott enligt sist­
nämnda paragrafs andra stycke och har den som anskaffat uppgiften eller
underrättelsen ej offentligajort denna i try ckt skrift eller meddelat den till

annan för sådant offentliggörande, skall dock målet handläggas som tryck­
frihetsmål endast om det är uppenbart att anskaffandet skett för offentlig­
görande i tryc kt skrift.

SFS 1976:955

.'Iff �

i-:l il-It'

''If*

! Il;;;

: ji fi. fil

2 § I tr yckfrihetsmål, vari talan föres om ansvar, skall frågan, huruvida

brott föreligger, prövas av en jury om nio medlemmar, såframt ej parterna

å ömse sidor förklara sig vilja utan sådan prövning hänskjuta målet till rät­

tens avgörande. Frågan, huruvida den tilltalade enligt 8 kap. är ansvarig

för skrift, prövas dock alltid enbart av rätten. Då jury prövar, huruvida

brott föreligger, skall så anses vara fallet, om minst sex jurymän äro ense

därom.

Finner juryn att brott icke föreligger, skall den tilltalade frikännas. Har

juryn funnnit brott föreligga, skall även rätten pröva frågan härom. �r rät­

ten av annan mening än juryn, äge rätten frikänna den tilltalade eller hänfö­

ra brottet under mildare straffbestämmelse än den som juryn tillämpat.
Högre rätt, dit talan mot tingsrättens dom fullföljts, äge ej i vi dare mån än

tingsrätten frångå juryns bedömning,

3 § För varje län skola utses jurymän, fördelade i tv å grupper med sex­

tonjurymän i för sta gruppen och åtta jurymän i an dra gruppen. Jurymän­
nen i and ra gruppen skola vara eller hava varit nämndemän vid al lmän un­

derrätt.

4 § jurymännen utses genom val för en tid a v fyra kalenderår.

Valet skall förrättas av landstinget i länet eller, då inom länet finnes

kommun som ej tillhör landstingskommun, av landstinget ocl^kommun-

fullmäktige i förstnämnda kommun. I G otlands län förrättas valet av kom­

munfullmäktige i G otlands kommun. Skola enligt vad nu sagts jurymännen
väljas av mer än en valmyndighet, fördelar länsstyrelsen antalet jurymän
inom var dera gruppen mellan valmyndigheterna med ledning av folkmäng­

den.

Då juryman skall väljas, ankomme på tingsrätten att göra anmälan där­

om till den som har att föranstalta om valet.

'⬢ -I' M

⬢'"''i,

G'

G:

⬢nfi

;4|

G�L

;

5 § Till j urymän skola utses myndiga svenska medborgare, som äro bo­
satta inom länet. De böra vara kända för omdömesgillhet, självständighet
och rättrådighet. Bland jurymännen böra skilda samhällsgrupper och me­
ningsriktningar samt olika delar av länet vara företrädda.

V *

,

k

⬢ ' .

G

C

3 ' t

6 § Juryman, som fyllt sextio år, äge avsäga sig uppdraget. Vill juryman
eljest avgå, pröve tingsrätten, om giltigt hinder föreligger för honom att ut­
öva uppdraget. Upphör juryman att vara valbar, vare uppdraget förfallet.

7 § Avgår juryman eller upphör han att vara valbar, skall inom den grupp

2089

!⬢ ,

¬

background image

SFS 1976:955

av jurymän, som den avgångne tillhörde, valmyndigheten utse annan i

hans ställe för återstoden av valperioden. Valet må i lan dstingets ställe fö­
retagas av dess förvaltningsulskoU; dock gälle sådant val allenast för tiden
intill landstingets nästkommande möte.

iii

in'

8 § Klagan över val av juryman skall föras hos tingsrätten. Ehuru klagan
ej föres, pröve rätten den valdes behörighet.

Beträffande fullföljd av talan mot tingsrätts beslut i f råga, som avses i

första stycket, gälle vad i lag är stadgat om fullföljd av talan mot underrätts

beslut i rät tegång. Mot hovrätts beslut må talan ej föras.

Föres klagan, lände valet dock till e fterrättelse, om ej rätten förordnar

annat.

|:

'⬢i']'

9 § De som äro utsedda till jurymän skola uppföras å en jurymannalista.

I de nna skall varje grupp upptagas särskilt.

10 § Då mål vari jury skall deltaga förekommer, skall rätten föredraga ju-

rymannalistan samt till behandling upptaga frågan, huruvida jäv föreligger
mot någon som finnes upptagen å listan. Angående jäv mot juryman gälle
vad i lag är stadgat om domare.

Därefter skall juryn bildas av de ojäviga jurymännen sålunda att vardera

parten äger utesluta tre jurymän inom den första gruppen och en inom den

andra samt rätten genom lottning bland de övriga uttager så många till
suppleanter att sex kvarstå i den första gruppen och tre i den andra.

11 § �ro å ena sidan flera parter och vill endast någon av dem begagna

sin uteslutningsrätt, gälle den uteslutning han företager även för de övriga.

Vilja medparter utesluta olika jurymän och kunna de ej enas, företage rät­

ten uteslutningen genom lottning.

Ii,!

⬢⬢iih

12 § Ej må någon utan laga förfall undandraga sig att tjänstgöra i jur y.

Kan på grund av jäv eller laga förfall för juryman nödigt antal ledamöter

i någon grupp ej erhållas, nämne rätten för varje juryman som erfordras
tre till jurymän inom gruppen behöriga personer. Av de sålunda nämnda

äge vardera parlen utesluta en. Ej må till juryman nämnas någon som förut
i sam ma mål uteslutits.

ilil-

I'll! ,

2090

13 § Förekomma samtidigt flera mål, vari jury skall deltaga, må rätten,
efter partemas hörande, förordna att samma jury skall tjänstgöra i alla må­
len. Skall jury utses gemensamt för flera mål, äge vad ill § är stadgat om
uteslutning av juryman i m ål, vari å ena sidan äro flera parter, motsvaran­

de tillämpning.

14 § Föres i mål om ansvar jämväl talan om enskilt anspråk mot annan
än den tilltalade, skola de åtgärder av svarandepart, som avses i 2 § fö rsta
stycket. 10 § andra stycket och 12 § andr a stycket, ankomma på den tillta­
lade.

Då talan utan samband med åtal föres om tryckt skrifts konfiskering el­

ler om enskilt anspråk gälle om rättegången i sådant mål vad i 2 och

10-13 §§ är föreskrivet; har frågan humvida brott föreligger tidigare prö-

' v'

¬

background image

vats i tryckfrihetsmål avseende ansvar för brott, skall dock prövning av

samma fråga ej ånyo äga rum, I ansökningsmål skall den uteslutning av ju­

rymän, som eljest ankommer på partema, företagas av rätten genom lott-
ning.

15 § Närmare bestämmelser om rättegången i tryc kfrihetsmål meddelas i
lag.

�ro inom samma län flera tingsrätter, vilka äga upptaga tryckfrihetsmål,

skola de uppgifter, som avses i 4, 6, 8 och 9 §§. fullgöras av den tingsrätt

regeringen bestämmer.

SFS 1976:955

13 KAP.

Om utrikes tryckta skrifter

1 § Skrift, som tryckts utom riket, skall anses här utgiven, dåden på sätt
1 I kap . 6 § sägs blivit utlämnad för spridning inom riket.

2 § �r periodisk skrift, som tryckes utom riket, huvudsakligen avsedd
för spridning inom riket, gälle i tillämplig a delar vad i 5 kap. är stadgat; vad
där sägs om ägares behörighet skall icke äga tillämpning.

För utgivning här i riket av annan utom riket tryckt periodisk skrift er­

fordras ej utgivningsbevis. Finnes sådant bevis, skall i fr åga om skriften

tillämpas vad i första stycket sägs.

3 § Vad i denna förordning är stadgat om ansvarighet för den som tryckt
skrift skall i fråga om skrift, som tryckts utom riket, avse den som låtit ut­
lämna skriften för spridning inom riket eller, om det ej kan visas vem han
är eller han ej. då skriften här utgavs, ägde hemvist inom riket, den som
enligt 6 kap. är att anse som utspridare.

4 §" Om skyldighet att för granskning bevara exemplar av skrift, som

tryckts utom riket, och att lämna exemplar av sådan skrift till b ibliotek el­

ler arkiv föreskrives i lag.

5 § Bestämmelserna i I kap. I § tredje och fjärde styckena angående

meddelande och anskaffande av uppgifter och underrättelser för offentlig­

görande i t ryckt skrift skall gälla även meddelande för offentliggörande i
skrift, som tryckes utom riket, samt anskaffande för sådant meddelande,
om ej

1. meddelandet eller anskaffandet innefattar brott mot rikets säkerhet ;

2. meddelandet innefattar utlämnande eller tillhandahållande som avses

i 7 ka p. 3 § första stycket 2;

3. meddelandet utgör uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt.
�r meddelandet eller anskaffandet straffbart i angivet hänseende, gäller

vad därom är stadgat. Mål angående ansvar eller enskilt anspråk på grund

av brott som nu sagts skall handläggas som tryckfrihetsmål, när ej 12 kap.

�ndringen Innebär bl. a. att första och andra styckena upphävs.

2091

r^i:'

\

¬

background image

SFS 1976: 955

S'

⬢ i ;

,1^

I!/

1 § andra styc ket tredje punkten har motsvarande tillämpning. I fråga om

rätt till anonymitet för meddelaren gäller vad i 3 kap. är stadgat; bestäm­
melsen i 3 § 3 skall dock omfatta även annat brott mot rikets sä kerhet än

som där avses.

I övrig t skall i fråga om skrift, som tryckts utom riket och här utgives. i

tillämpliga delar gälla vad i 1 kap., 3 kap., 6 kap., 7 kap., 8 kap. 1,2.5-7

och 10-12 §§ samt 9�12 kap. är föreskrivet.

14 KAP.

Allmänna bestänunelser

I § Vad i lag är stadgat om resning i m ål i allmänhet gälle. utan hinder av

att jury prövat huruvida brott föreligger, även dom i tryckfrihetsmål.

Beviljas resning i mål, vari jury prövat huruvida brott föreligger, och

grundas resningen på omständighet som kan antagas hava inverkat på ju­
ryprövningen, förordne högsta domstolen att målet skall ånyo upptagas in­

förjury av den rätt som först dömt i målet; dock äge högs ta domstolen, då

resning beviljas till den tilltalades förmån och saken finnes uppenbar, ome­

delbart ändra domen.

2 § Då på grund av högre rätts beslut tryckfrihetsmål, vari jury deltag it,
skall ånyo upptagas inför jury av den rätt som först dömt i målet, gälle o m

juryns tillsättande vad i 12 kap. 10 - 14 §§ är stadgat.

il!

3 § Tryckfrihetsmål och annat mål om brott mot bestämmelserna i d enna

förordning skola alltid skyndsamt behandlas.

4 §'

r. '

5 § I allt varom bestämmelse ej meddelats i denna förordning el ler i sär­
skild lag, som utfärdas med stöd därav, gälle vad i lag eller författ ning el­

jest är stadgat.

, Utlänning vare, såvitt ej annat följer av denna förordning eller annan lag,

likställd med svensk medborgare.

6 §"⬢

Denna lag" träder i kraft den 1 januari 1978. Har mål eller ärende om ut­

bekommande av allmän handling anhängiggjorts hos myndighet före ikraft­

trädandet, skall myndigheten pröva frågan, även om den ej längre är behö­
rig därtill enligt de nya bestämmelserna.

1. Denna lag'" träder i kraft den I jan uari 1978 .

2092

Paragrafen upphävd genom denna lag.

Paragrafen upphävd, se 1974: l.'iS,

1976: 9.S4.

1976:955.

»*' " ⬢ . ,

i!'.

¬

background image

'

2. De nya bestämmelserna äger ej tillämpning på skrift, som mångfaldi-

SFS 1976: 955

.

gats genom stencilering, fotökppiering eller liknande tekniskt förfarande
och som utgivits före ikraftträdandet.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om rättegången i mål

som före ikraftträdandet har anhängiggjorts vid domstol.

4. I fråga om tid, in om vilken a llmänt åtal skall väckas, tillämpas de äld­

re bestämmelserna, om granskningsexemplar av skrift som utgivits före

ikraftträdandet avlämnats dessförinnan. Har granskningsexemplar av så­
dan skrift ej avlämnats före ikraftträdandet, skall allmänt åtal väckas inom
sex månader därefter, vid påfö ljd att skriften eljest är från sådant åtal fri.

5. Har chefen för justitiedepartementet före ikraftträdandet förordnat

om b eslag eller fastställt beslag varom tryckfrihetsombud förordnat, gäller
äldre bestämmelser angående beståndet av beslaget.

6. Beträffande ansökan om utgivningsbevis, som har gjorts hos chefen

för justitiedepartementet före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

SVEN ROMANUS
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.