SFS 1970:765

700765.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

X970 * Nr 765 och 766

utkom från trycket den 22 dec. I970

Nr 765

Lag

om ändring i lagen (1949:164) med vissa bestämmelser om

rättegången i tryckfrihetsmål;

given Stockholms slott den 11 december 19 70.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocli

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 1 § lagen (1949: 164) med vissa bestämmelser om rätte­

gången i tryckfrihetsmål skall ha nedan angivna lydelse.

1 §.2

Laga domstol i tryckfrihetsmål är tingsrätt, som är behörig att upptaga

trycldrihetsmål i det län där tryckningsorten är belägen; finnas i länet

flera tingsrätter med sådan behörighet, skall målet, om skriften tryckts

inom domlo-etsen f�r behörig tingsrätt, upptagas av den tingsrätten och i

annat fall av den av de behöriga tingsrätterna, som är närmast trycknings­

orten. Finnes för periodisk sltrift särskild utgivningsort, skall i fråga om

rättens behörighet även den orten anses som tryckningsort.

�r skriften

sitt hemvist.

�r vid

skriften anträffas.

Denna lag träder i kraft när det förslag till ändring i tryckfrihetsförord­

ningen, som riksdagen antagit som vilande med anledning av Kungl. Maj :ts

proposition nr 15 till 1970 års riksdag, slutligt antagits och erhållit kraft av

grundlag.

Mål, som på grund av äldre bestämmelser vid ilcraftträdandet är an-

hängigt vid annan underrätt än som följer av de nya bestämmelserna, skall

slutbehandlas vid den underrätten.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underslcrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stocldiolms slott den 11 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

' Prop. 1970:147, ILU 71, rskr 402.

® Senaste lydelse 1953:137.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.