SFS 1958:14

580014.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 14

Lag

om ändring i lagen den 22 april 1949 (nr 164) med vissa bestämmelser

om rättegången i tryckfrihetsmål;

given Slockholms slott den 10 Januari 1958.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 2 och 4 §§ lagen den 22 april 1949 m ed vissa bestämmelser

om rättegången i tryckfrihetsmål skola erhålla ändrad lydelse på sätt ne­

dan angives.

2 §.

I mål,

beslut därom.

Vid målets beredande må rätten, även då fråga är pm allmänt åtal, höra

part eller annan så ock meddela heslut i fråga om målets avvisande. För

behandling av fråga som avses i första stycket må huvudförhandling ut­

sättas; vid'sådan förhandling eller vid huvudförhandling, som eljest utsät-

tes ehuru målet i övrigt ej är berett till huvudförhandling, skall rätten he-

Cel ! stå av tre eller fyra lagfarna domare.

Om särskild

om rättegångshinder.

fiif4

§⬢

Vid huvudförhandling inför jury skall rätten bestå av tre eller fyra lag­

farna domare. De till tjänstgöring i juryn utsedda skola genpm rättens för­

sorg skrihiigen kallas till förhandlingen. Kallelsen skali innehålla såväl

uppgift å den tid, inom vilken anmälan om laga förfall bör vara till rätten

inkommen, som ock erinran om påföljd för försummelse att hörsamma kal-

lelsen.

Ilfåhi

I Prop. 1957: 172; L>U 38; Rslcr 394.

¬

background image

28

1958. Nr Ho

^ ^

Visar juryman

de utlöttåts.

Uteblir juryman

finner skäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1959.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. siaiH

bekräfta låtit.

^

^

Stockholms slott den 10 januari 1958.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

'

INGVAR L INDELL

)E1&.

, :l..y

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.