SFS 2018:1803 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden / SFS 2018:1803 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
SFS2018-1803.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på

tryckfrihetsförordningens och

yttrandefrihetsgrundlagens områden

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1559) med
föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden2

dels att 2 kap., 3 kap. 29 § och 4 kap. 3 § ska upphöra att gälla,
dels att 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 2 kap., två nya paragrafer, 6 kap.

3 § och 11 kap. 5 §, och närmast före 6 kap. 3 § en ny rubrik av följande
lydelse.

2 kap. Om ägare och utgivningsbevis av periodiska skrifter
Allmänna bestämmelser
1 §
Andra än följande utländska fysiska och juridiska personer får inte
vara ägare till periodiska skrifter som trycks i Sverige:

1. Utländska fysiska personer som har hemvist i Sverige.
2. Utländska fysiska personer med medborgarskap i en stat inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3. Utländska juridiska personer som har bildats enligt lagstiftningen i en

stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har sitt säte,
sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom det samarbets-
området.

2 § Frågor om utgivningsbevis prövas av Patent- och registreringsverket.
Verket tar också emot anmälningar om utgivare och ställföreträdare för
utgivare. Verket ska föra register över periodiska skrifter. Registret får föras
med hjälp av automatiserad behandling. Det får innehålla uppgifter om
skriftens titel, utgivningsort, utgivningsplan, ägare, utgivare och, i före-
kommande fall, ställföreträdare för utgivaren, tidpunkt för utfärdande och
förnyelse av utgivningsbevis samt förfall eller återkallelse av utgivnings-
bevis.

3 § Om en ansökan om utgivningsbevis eller en anmälan om utgivare eller
ställföreträdande utgivare inte uppfyller föreskrivna krav, ska den som har
gjort ansökan eller anmälan föreläggas att inom en viss tid avhjälpa bristen.
Avhjälps inte bristen, får ansökningen eller anmälan avvisas.

1 Prop. 2017/18:49, bet. 2018/19:KU2, rskr. 2018/19:16.

2 Lagen omtryckt 2002:911.

SFS 2018:

1803

Publicerad
den

28 november 2018

background image

2

SFS 2018:

1803

4 § Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för ansökningar och
anmälningar i ärenden enligt 5 kap. tryckfrihetsförordningen och om avgi-
fter för utdrag ur register över periodiska skrifter.

Utgivningsbevis för periodiska skrifter
5 §
Om utgivningsorten eller utgivningsplanen ändras, ska ägaren genast
anmäla detta till Patent- och registreringsverket.

6 § I god tid innan ett utgivningsbevis upphör enligt 5 kap. 12 § tryck-
frihetsförordningen ska Patent- och registreringsverket dels till den senast
kända ägaren av den periodiska skriften sända en påminnelse om att bevisets
giltighet är begränsad till tio år och att beviset upphör om en ansökan om
förnyelse av beviset inte har kommit in till myndigheten före tioårsperiodens
utgång, dels kungöra påminnelsen elektroniskt.

Av kungörelsen ska namn och adress för den senast kända ägaren framgå,

liksom utgivningsbevisets nummer och den titel som utgivningsbeviset
avser.

7 § En ansökan om förnyelse enligt 5 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen
får göras hos Patent- och registreringsverket tidigast ett år före och senast på
dagen för periodens utgång. För en ansökan om förnyelse av ett utgivnings-
bevis gäller i övrigt samma bestämmelser som för den första ansökan.

8 § Ett beslut enligt 5 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen om att ett utgiv-
ningsbevis ska anses ha upphört ska dels sändas till den senast kända ägaren
av den periodiska skriften, dels kungöras elektroniskt.

Om det av särskilda skäl kan antas att den senast kända ägaren inte kan

nås av en försändelse är det tillräckligt att beslutet kungörs elektroniskt.

9 § Ett beslut om återkallelse av ett utgivningsbevis meddelas av Patent-
och registreringsverket. I ärenden som avses i 5 kap. 13 § första stycket 2�7
tryckfrihetsförordningen ska ägaren och utgivaren om möjligt få tillfälle att
yttra sig.

10 § Ett slutligt beslut av Patent- och registreringsverket i ett ärende om
utgivningsbevis får överklagas till allmän förvaltningsdomstol inom två
månader från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Straff
11 §
Till penningböter döms ägare till en periodisk skrift för vilken en ny
utgivningsort eller en ny utgivningsplan inte anmäls enligt 5 §.

Justitiekanslern är åklagare i mål om ansvar för sådana brott som avses i

första stycket.

6 kap.
1 §
Allmänt åtal för tryckfrihetsbrott som anges i 7 kap. 5, 10 eller 12�19 §
eller 20 § 3 tryckfrihetsförordningen eller för motsvarande yttrandefrihets-
brott enligt yttrandefrihetsgrundlagen får väckas endast om regeringen
medger det.

background image

3

SFS 2018:

1803

Underrättelse om information i en databas
3 §
En underrättelse enligt 6 kap. 6 § yttrandefrihetsgrundlagen ska inne-
hålla en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund
för påståendet om att viss information i databasen kan utgöra yttrande-
frihetsbrott. Underrättelsen ska även innehålla tydliga uppgifter om vilken
information i databasen den avser.

Den som framställer underrättelsen är skyldig att visa att utgivaren har

tagit emot denna.

11 kap.
5 §
Innan internationellt rättsligt bistånd lämnas i en fråga som rör ansvar
för brott, ska Justitiekanslern ges tillfälle att yttra sig över ansökan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.