SFS 1993:124 Lag om ändring i lagen (1992:1358) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden / SFS 1993:124 Lag om ändring i lagen (1992:1358) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
SFS 1993_124 Lag om ändring i lagen (1992_1358) om ändring i lagen (1991_1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1992:1358) om ändring i lagen
(1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden;

SFS 1993:124
Utkom från trycket
den 15 mars 1993

1

Prop. 1992/93:70, bet. 1992/93: KU15, rskr. 1992/93:168.

2

Senaste lydelse 1991:2032.

Göran Schäder
(Justitiedepartementet)

utfärdad den 25 februari 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 7 § lagen (1991:1559) med

föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden i paragrafens lydelse enligt lagen (1992:1358) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.

5

kap.

1 lagen (1978:487) om pliktexemplar av ljud- och bildupptagningar finns

bestämmelser om skyldighet att lämna skrifter och upptagningar till biblio-
tek eller till arkivet för ljud och bild.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

7 §2 I närradiolagen (1982:459), lagen (1991:2027) om kabelsändningar
till allmänheten, lagen (1992:1356) om satellitsändningar av televisions-

program till allmänheten och i lokalradiolagen (1993:120) finns ytterligare
bestämmelser om skyldighet att tillhandahålla inspelningar.

gram.

iv radiopro-

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.