SFS 1994:132 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihets-grundlagens områden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden / SFS 1994:132 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihets-grundlagens områden
SFS 1994_132 Lag om ändring i lagen (1991_1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihets-grundlagens områden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:132

Utkom från trycket
den 19 april 1994

Lag
om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihets-
grundlagens områden;

utfärdad den 30 mars 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 17 och 20 §§ samt 10 kap.

3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och

yttrandefrihetsgrundlagens områden skall ha följande lydelse.

3 kap.

17 § Beträffande program som direktsänds får den som skall utse utgiva-
re besluta att, i stället för utgivaren, var och en som framträder i program-

met själv skall svara för yttrandefrihetsbrott som han begår. Ett sådant
beslut skall före sändningen meddelas de berörda och antecknas i ett
särskilt register hos den som bedriver sändningsverksamheten. Anteck-
ningen skall innehålla uppgifter om namn, födelsetid och bostadsadress för

var och en som avses med beslutet. Om inte detta sker, är beslutet utan
verkan.

Ett utdrag ur registret skall genast sändas till Patent- och registrerings-

verket varje gång ett beslut har antecknats i det.

20 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot vad som i
detta kapitel föreskrivs om skyldighet att anteckna eller anmäla utgivare
skall dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot vad som i detta

kapitel föreskrivs om skyldighet att lämna uppgift om ställföreträdare skall
dömas till penningböter.

10 kap.

3 § Dom i tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål skall meddelas samma

dag som juryns svar har lämnats till rätten eller på rättens första arbetsdag
därefter. Om rådrum för domens beslutande eller avfattande är oundgäng-
ligen nödvändigt, får rätten besluta att domen skall meddelas vid ett
senare tillfälle. Om inte synnerligt hinder möter skall dock domen skriftli-
gen avfattas och meddelas, inom en vecka i brottmål då den tilltalade är
häktad och annars inom två veckor efter det att juryn har lämnat sitt svar.
Domen skall dock alltid vara skriftligen avfattad och meddelad senast tre
veckor efter det att juryn lämnat sitt svar.

Juryn behöver inte vara närvarande när domen meddelas.
När målet avgjorts skall parterna snarast underrättas skriftligen om

utgången i målet.

271

1

Prop. 1993/94:118, bet. 1993/94: KU25, rskr. 1993/94:162.

background image

272

SFS 1994:132

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Har ett beslut enligt 3 kap. 17 §

fattats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas för beslutet.
I mål där juryn har lämnat sitt svar till rätten före ikraftträdandet skall

äldre bestämmelser tillämpas.

Göran Schäder
(Justitiedepartementet)

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.