SFS 1996:854 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihets-grundlagens områden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden / SFS 1996:854 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihets-grundlagens områden
SFS 1996_854 Lag om ändring i lagen (1991_1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihets-grundlagens områden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihets-
grundlagens områden;

SFS 1996:854
Utkom från trycket
den 20 augusti 1996

utfärdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga orn lagen (1991:1559) med

föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden

dels att 3 kap. 3, 7 och 12 §§ samt 5 kap. 3, 6 och 7 §§ skall ha följande

lydelse,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 1 § skall lyda ⬝Sändningar med till-

stånd av regeringen⬝.

1

Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296.

1350

background image

3 kap

3 §2 Varje sammanslutning som avser att sända ljudradio med stöd av 4
kap. radio- och TV-lagen (1996:844) skall utse en utgivare för program-
verksamheten. Sammanslutningen skall till Radio- och TV-verket anmäla
vem som är utgivare.

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans upp-

drag upphör, skall sammanslutningen omedelbart utse ny utgivare. Denne
skall anmälas så som föreskrivs i första stycket.

7 § Om en sändning som är särskilt anpassad för synskadade (radio-
tidning) består av en sammanställning av material från flera periodiska
skrifter (sammanställda radiotidningar), skall utgivare utses av ägarna till
de periodiska skrifter ur vilka materialet hämtats. Utgivaren skall utses för
programverksamheten.

�garen till den periodiska skrift som utgör den huvudsakliga förlagan till

radiotidningen skall till Taltidningsnämnden anmäla vem som är utgivare.

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans upp-

drag upphör, skall en ny utgivare omedelbart utses. Denne skall anmälas så
som sägs i andra stycket.

12 § Om ett programföretag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första
stycket radio- och TV-lagen (1996:844) att sända radioprogram också
driver verksamhet för sändning till allmänheten av ljud, bilder eller text

genom tråd, tillämpas 1 och 2 §§ i fråga om verksamheten.

5 kap.

3 § Den som sänder radioprogram till allmänheten skall ombesörja att
varje program spelas in. Denna skyldighet gäller också sådana radiopro-
gram som avses i 1 kap. 7 § andra stycket tryckfrihetsförordningen. Inspel-
ningen skall bevaras i minst sex månader från sändningen.

Den som här i landet för någon annans räkning bedriver sändningsverk-

samhet över satellit eller som upplåter satellitkapacitet skall också ombe-
sörja att varje program spelas in och bevaras. Detta gäller dock inte om
någon annan skall göra detta enligt första stycket.

Skyldigheten enligt första stycket gäller inte samtidig och oförändrad vi-

daresändning av radioprogram genom trådnät.

6 § Varje enskild som anser att ett yttrandefrihetsbrott har begåtts mot
honom i ett radioprogram eller att han har lidit skada på grund av ett sådant
brott i programmet har rätt att hos den som driver sändningsverksamheten
kostnadsfritt ta del av en inspelning av programmet. Den enskilde har
också rätt att utan kostnad få en kopia av inspelningen eller en bestyrkt
utskrift av vad som har yttrats i programmet. Vad som sägs i detta stycke
gäller dock inte, om det är uppenbart att han inte berörs av programmet på
ett sådant sätt att han kan vara målsägande.

Den skyldighet som avses i första stycket vilar i fråga om sådana radio-

1351

SFS 1996:854

2

Senaste lydelse 1994:400.

background image

SFS 1996:854

tidningar som anges i 3 kap. 7 § på ägaren till den periodiska skrift som
utgör den huvudsakliga förlagan.

Första stycket skall tillämpas också på sådana ljudupptagningar som in-

nehåller en för synskadade avsedd version av en periodisk skrift som ges ut
här i landet (kassettidningar). I fråga om sådana kassettidningar som avses i
4 kap. 1 § vilar skyldigheten att låta den enskilde ta del av en upptagning
och få en utskrift på ägaren till den periodiska skrift som utgör den huvud-
sakliga förlagan.

7 §3 I lokalradiolagen (1993:120) och i radio- och TV-lagen (1996:844)
finns ytterligare bestämmelser om skyldighet att tillhandahålla inspelningar
av radioprogram.

I lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument finns bestämmelser

om skyldighet att lämna skrifter och upptagningar till bibliotek eller till
Arkivet för ljud och bild.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Christina Weihe
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1993:1394.

1352

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.