SFS 2020:873 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden / SFS 2020:873 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
SFS2020-873.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på

tryckfrihetsförordningens och

yttrandefrihetsgrundlagens områden

Utfärdad den 29 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med
föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden2 ska ha följande lydelse.

5 kap.
3 §
3 Den som sänder program till allmänheten, tillhandahåller beställradio
som finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om
finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst eller beställ-tv ska om-
besörja att varje program som sänds eller tillhandahålls spelas in. Denna
skyldighet gäller också sådana program som sänds på det sätt som avses i
1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen. I fråga om överföringar som omfattas
av 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen och program som tillhandahålls ur
en databas enligt 1 kap. 5 eller 6 § tryckfrihetsförordningen är det, förutom
när det gäller beställradio och beställ-tv, tillräckligt att det dokumenteras
vilken information som vid varje tidpunkt tillhandahålls.

En inspelning enligt första stycket första meningen ska bevaras i minst

sex månader

1. från sändningen,
2. från det att informationen inte längre tillhandahölls, om det är fråga om

ett sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 4 § första stycket 2 a�c
yttrandefrihetsgrundlagen, eller

3. från uppspelningen, om det är fråga om ett sådant tillhandahållande

som avses i 1 kap. 4 § första stycket 2 d yttrandefrihetsgrundlagen.

Den som här i landet för någon annans räkning bedriver sändningsverk-

samhet över satellit eller som upplåter satellitkapacitet ska också ombesörja
att varje program spelas in och bevaras. Detta gäller dock inte om någon
annan ska göra detta enligt första stycket.

Skyldigheten enligt första stycket gäller inte samtidig och oförändrad

vidaresändning av program genom trådnät.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

1 Prop. 2019/20:168, bet. 2020/21:KU3, rskr. 2020/21:16.
2 Lagen omtryckt 2002:911.
3 Senaste lydelse 2018:1913.

SFS

2020:873

Publicerad
den

3 november 2020

background image

SFS

2020:873

2

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.