SFS 2010:737 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

100737.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1559) med

föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens om-
råden

2

dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att 3 kap. 1, 3, 4, 11–14, 17–19, 21–24 och 27 §§ samt 5 kap. 7 § ska

ha följande lydelse.

3 kap.

Sändningar med tillstånd av regeringen samt sändningar av tv-program
med tillstånd av Myndigheten för radio och tv som meddelats för en
längre tid än två veckor

3

1 §

Uppgift om vem som är utgivare ska antecknas i ett register hos pro-

gramföretaget innan programmet sänds.

I registret ska vidare för varje särskilt program antecknas beräknad tid-

punkt för sändningens början och formen för sändningen (direktsändning
eller sändning av inspelat program).

Vid varje anteckning i registret ska det anges när anteckningen har gjorts.
Registret ska vara tillgängligt för allmänheten.

Andra sändningar med tillstånd av Myndigheten för radio och tv

4

3 §

5

Varje sammanslutning som avser att sända ljudradio med stöd av

12 kap. radio- och tv-lagen (2010:696) ska utse en utgivare för programverk-
samheten. Detsamma gäller innehavare av tillstånd till sådana sändningar
som anges i 4 kap. 13 § och 11 kap. 1 § andra stycket radio- och tv-lagen
samt innehavare av tillstånd enligt 13 kap. samma lag. Sammanslutningen
eller tillståndshavaren ska till Myndigheten för radio och tv anmäla vem som
är utgivare.

1 Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

2 Lagen omtryckt 2002:911.

3 Senaste lydelse 2007:1288.

4 Senaste lydelse 2007:1288.

5 Senaste lydelse 2007:1288.

SFS 2010:737

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

2

SFS 2010:737

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans upp-

drag upphör, ska sammanslutningen eller tillståndshavaren omedelbart utse
en ny utgivare. Denne ska anmälas så som föreskrivs i första stycket.

4 §

En ställföreträdare för utgivaren ska vara godkänd av den sammanslut-

ning som har utsett utgivaren eller av den som innehar tillståndet. Utgivaren
ska till Myndigheten för radio och tv anmäla vem som är ställföreträdare.

11 §

Vad som föreskrivs i 1 och 2 §§ gäller också i fråga om

1. radioprogram som förmedlas genom satellitsändning som utgår från

Sverige, och

2. andra radioprogram än radiotidningar som får sändas utan tillstånd

enligt radio- och tv-lagen (2010:696).

I fråga om program som sänds av andra än svenska programföretag och

inte är avsedda att tas emot i Sverige tillämpas inte andra föreskrifter i ytt-
randefrihetsgrundlagen än 1 kap. 2 och 3 §§. Inte heller tillämpas första
stycket.

12 §

6 Om ett programföretag som har tillstånd enligt 4 kap. 3 § eller

11 kap. 1 § första stycket radio- och tv-lagen (2010:696) att sända radiopro-
gram också driver verksamhet för sändning till allmänheten av ljud, bilder
eller text genom tråd, tillämpas 1 och 2 §§ i fråga om verksamheten.

13 §

Den som utser utgivare av andra radioprogram i trådsändningar än

som avses i 12 § ska anmäla vem som har utsetts till Myndigheten för radio
och tv.

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans upp-

drag upphör, ska en ny utgivare omedelbart utses. Denne ska anmälas så som
föreskrivs i första stycket.

14 §

En ställföreträdare för utgivaren ska vara godkänd av den som har

utsett utgivaren. Utgivaren ska anmäla vem som är ställföreträdare till Myn-
digheten för radio och tv.

17 §

Beträffande program som direktsänds får den som ska utse utgivare

besluta att, i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet
själv ska svara för yttrandefrihetsbrott som han begår. Ett sådant beslut ska
före sändningen meddelas de berörda och antecknas i ett särskilt register hos
den som bedriver sändningsverksamheten. Anteckningen ska innehålla upp-
gifter om namn, födelsetid och bostadsadress för var och en som avses med
beslutet. Om inte detta sker, är beslutet utan verkan.

Ett utdrag ur registret ska genast sändas till Myndigheten för radio och tv

varje gång ett beslut har antecknats i det.

18 §

7

Bestämmelserna i 12–15 §§ tilllämpas också i fråga om sådant till-

handahållande av information som avses i 1 kap. 9 § första stycket yttrande-
frihetsgrundlagen. Den som bedriver sådan verksamhet ska till Myndigheten

6 Senaste lydelse 2007:1288.

7 Senaste lydelse 2007:1288.

background image

3

SFS 2010:737

för radio och tv anmäla vilket namn databasen har. Namnet ska innehålla
databasens domännamn eller motsvarande uppgift. När ett sådant program-
företag som har tillstånd enligt 4 kap. 3 § eller 11 kap. 1 § första stycket
radio- och tv-lagen (2010:696) att sända radioprogram också driver verk-
samhet enligt 1 kap. 9 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen, ska i stället
för det som anges i 1 § första stycket gälla att

– utgivare ska utses för verksamheten,
– uppgift om vem som är utgivare, och i förekommande fall ställföreträda-

re, ska antecknas i register hos programföretaget.

19 §

Utgivningsbevis för verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket

yttrandefrihetsgrundlagen utfärdas av Myndigheten för radio och tv på ansö-
kan av den som bedriver verksamheten.

En ansökan ska innehålla uppgift om databasens namn, vem som bedriver

verksamheten, från vilken ort överföringarna utgår och vem som utsetts till
utgivare samt, i förekommande fall, ställföreträdare för utgivaren. Namnet
ska innehålla databasens domännamn eller motsvarande uppgift.

Ansökan ska också innehålla en teknisk beskrivning av verksamheten. Av

beskrivningen ska det framgå hur information tillhandahålls allmänheten.
Beskrivningen ska ha sådan omfattning att det framgår om verksamheten
uppfyller förutsättningarna enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrande-
frihetsgrundlagen.

Till en ansökan ska fogas bevis att utgivaren uppfyller de behörighetsvill-

kor som anges i yttrandefrihetsgrundlagen och att utgivaren har åtagit sig
uppdraget.

21 §

I god tid innan ett utgivningsbevis förfaller enligt 1 kap. 9 § tredje

stycket yttrandefrihetsgrundlagen ska Myndigheten för radio och tv till den
som bedriver verksamheten sända en påminnelse om att bevisets giltighets-
tid är begränsad till tio år och att beviset förfaller, om en ansökan om förny-
else av beviset inte har kommit in till myndigheten före tioårsperiodens ut-
gång.

Beslut om att ett utgivningsbevis ska anses förfallet vid tioårsperiodens

utgång meddelas av Myndigheten för radio och tv.

En ansökan om förnyelse av ett utgivningsbevis får göras tidigast ett år

före och senast på dagen för tioårsperiodens utgång. För en ansökan om för-
nyelse gäller i övrigt samma bestämmelser som för den första ansökan. Om
en ansökan om förnyelse har gjorts i rätt tid, fortsätter beviset att gälla till
dess att beslutet med anledning av ansökan har vunnit laga kraft.

22 §

Om de förhållanden som avses i 19 § andra–fjärde styckena ändras,

ska den som bedriver verksamheten genast anmäla detta till Myndigheten för
radio och tv.

23 §

I 1 kap. 9 § tredje stycket yttrandefrihetsgrundlagen föreskrivs i vilka

fall utgivningsbevis får återkallas. Om ett utgivningsbevis inte borde ha ut-
färdats på grund av risk för förväxling med namn på en annan verksamhet,
får beviset dock återkallas endast om det inom sex månader sedan beviset ut-
färdades visas att ansökan borde ha avslagits på grund av denna risk.

background image

4

SFS 2010:737

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Beslut om återkallelse av utgivningsbevis meddelas av Myndigheten för

radio och tv. I ärenden om återkallelse ska den som bedriver verksamheten
och utgivaren få tillfälle att yttra sig, om det kan ske.

24 §

Beslut av Myndigheten för radio och tv i ärenden om utgivningsbevis

får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

27 §

Myndigheten för radio och tv ska föra register över verksamheter en-

ligt 1 kap. 9 § första och andra styckena yttrandefrihetsgrundlagen. Registret
får föras med hjälp av automatiserad behandling. Det får innehålla uppgifter
om databasens namn, vem som bedriver verksamheten, från vilken ort över-
föringarna utgår, vem som utsetts till utgivare och, i förekommande fall,
ställföreträdare för utgivaren, en teknisk beskrivning av verksamheten samt
tidpunkt för utfärdande och förnyelse av utgivningsbevis.

5 kap.

7 §

8

I radio- och tv-lagen (2010:696) finns ytterligare bestämmelser om

skyldighet att tillhandahålla inspelningar av radioprogram.

I lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument finns bestämmelser

om skyldighet att lämna skrifter och upptagningar till bibliotek.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

8 Senaste lydelse 2008:1418.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.