SFS 2012:890 Lag om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1991:359) om arvoden till statsråden m.m. / SFS 2012:890 Lag om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
120890.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till
statsråden m.m.;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1991:359) om arvoden

till statsråden m.m.

2 ska ha följande lydelse.

1 §

3

Arvoden till statsråden ska betalas månadsvis med ett belopp som

fastställs av Statsrådsarvodesnämnden.

Nämnden beslutar också om avgångsersättning till statsråd.
Nämndens beslut enligt första och andra stycket får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:64.

2 Lagen omtryckt 1991:832.

3 Senaste lydelse 1993:1425.

SFS 2012:890

Utkom från trycket
den 18 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.