SFS 1992:314

920314.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:314 Lag

Utkom frän trycket

om tystnadsplikt i verksamhet i Samhallgruppen;

den 26 maj 1992

utfärdad den 14 maj 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Den som deltar i eller har deltagit i verksamhet som genom produktion

av varor och tjänster syftar till att uppnå meningsfullt och utvecklande
arbete för arbetshandikappade, får inte obehörigen röja vad han därvid

har fått veta om en anvisad arbetstagares personliga förhållanden.

Om ansvar för den som bryter mot första stycket finns bestämmelser i

brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

B�RJE H�RNLUND

(Arbetsmarknadsdepartementet)

bit!

E3I

tCI,

762

'Prop. 1991/92:91, AU 16, rskr. 249.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.