SFS 2018:799 Lag om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde / SFS 2018:799 Lag om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde
SFS2018-799.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av

förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets

verksamhetsområde
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 § lagen (1992:318) om över-

lämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhets-

område ska ha följande lydelse.

17 § Om ett beslut som avses i 6 och 10 §§ får överklagas, tillämpas

43�47 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:799

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.