SFS 1993:335 Lag om Barnombudsman

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1993:335) om Barnombudsman / SFS 1993:335 Lag om Barnombudsman
SFS 1993_335 Lag om Barnombudsman

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:335
Utkom från trycket
den 26 maj 1993

Lag
om Barnombudsman;

utfärdad den 13 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Barnombudsmannen har till uppgift att bevaka frågor som angår

barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall sär-
skilt uppmärksamma att lagar och andra författningar samt deras till-
lämpning stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta natio-

nernas konvention om barnets rättigheter.

1

Prop. 1992/93:173, bet. 1992/93: SoU21, rskr. 1992/93:322.

903

background image

SFS 1993:335

2 § Barnombudsmannen biträds av ett särskilt råd. Ombudsmannen är
rådets ordförande och leder dess verksamhet. Regeringen utser ombuds-
mannen och rådets övriga ledamöter för en bestämd tid.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BO K�NBERG
(Socialdepartementet)

904

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.