SFS 1994:87 Lag om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1993:335) om Barnombudsman / SFS 1994:87 Lag om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman
SFS 1994_87 Lag om ändring i lagen (1993_335) om Barnombudsman

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman;

SFS 1994:87

Utkom från trycket

den 22 mars 1994

utfärdad den 10 mars 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1993:335) om Barn-

ombudsman skall införas en ny paragraf, 3 §, av följande lydelse.

3 § Barnombudsmannen skall genast till socialnämnden anmäla om om-
budsmannen i sin verksamhet får kännedom om att någon som är under

18 år misshandlas i hemmet eller om det i annat fall måste antas att

socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd. Om det finns
särskilda skäl får anmälan till socialnämnden göras även i andra fall.

Barnombudsmannen får lämna socialnämnden alla uppgifter som kan

vara av betydelse för utredning av en underårigs behov av skydd.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1994.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1993/94:107, bet. 1993/94: SoU 18, rskr. 1993/94:139.

165

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.