SFS 2019:882 Lag om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1993:335) om Barnombudsman / SFS 2019:882 Lag om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman
SFS2019-882.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1993:335) om Barn-
ombudsman ska ha följande lydelse.

5 §2 Förvaltningsmyndigheter, kommuner och regioner ska på Barnombuds-
mannens uppmaning lämna uppgifter till ombudsmannen om vilka åtgärder
som vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och ungas
rättigheter enligt barnkonventionen. De är också skyldiga att på ombuds-
mannens uppmaning komma till överläggningar med denne.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2002:377.

SFS

2019:882

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.