SFS 2002:377 Lag om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1993:335) om Barnombudsman / SFS 2002:377 Lag om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman
020377.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:335) om
Barnombudsman;

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:335) om Barn-

ombudsman

dels att 1�3 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 4�7 §§, av följande

lydelse.

1 §

Barnombudsmannen har till uppgift att företräda barns och ungas

rättigheter och intressen mot bakgrund av Sveriges åtagande enligt Förenta
nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

2 §

Barnombudsmannen skall driva på genomförandet och bevaka efter-

levnaden av barnkonventionen. Barnombudsmannen skall därvid särskilt
uppmärksamma att lagar och andra författningar samt deras tillämpning
stämmer överens med barnkonventionen.

3 §

Barnombudsmannen skall inom sitt verksamhetsområde

1. hos regeringen föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som

behövs för att barns och ungas rättigheter och intressen skall tillgodoses,

2. informera, bilda opinion och ta initiativ till lämpliga åtgärder i övrigt,
3. företräda barns och ungas rättigheter och intressen i den allmänna de-

batten,

4. samla kunskap och sammanställa statistik om barns och ungas levnads-

villkor, samt

5. följa den internationella utvecklingen när det gäller barnkonventionens

tolkning och dess tillämpning.

4 §

Barnombudsmannen skall senast den 1 april varje år lämna en rapport

till regeringen om sin verksamhet under det närmast föregående kalenderåret
samt om de frågor om barn och unga som ombudsmannen anser att rege-
ringen behöver ha kännedom om.

5 §

Förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting skall på Barnom-

budsmannens uppmaning lämna uppgifter till ombudsmannen om vilka åt-
gärder som vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och

1 Prop. 2001/02:96, bet. 2001/02:SoU17, rskr. 2001/02:228.

SFS 2002:377

Utkom från trycket
den 7 juni 2002

background image

2

SFS 2002:377

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

ungas rättigheter enligt barnkonventionen. De är också skyldiga att på om-
budsmannens uppmaning komma till överläggningar med denne.

6 §

Regeringen utser Barnombudsmannen för en bestämd tid.

Ombudsmannen bestämmer själv sin organisation och den närmare inrikt-

ningen av sitt arbete.

7 §

Barnombudsmannen skall genast till socialnämnden anmäla om om-

budsmannen i sin verksamhet får kännedom om att ett barn misshandlas i
hemmet eller om det i annat fall måste antas att socialnämnden behöver in-
gripa till ett barns skydd. Om det finns särskilda skäl får anmälan till social-
nämnden göras även i andra fall.

Ombudsmannen får lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av

betydelse för utredning av ett barns behov av skydd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.