SFS 2007:332 Lag om ändring i lagen (2007:278) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. / SFS 2007:332 Lag om ändring i lagen (2007:278) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
070332.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:278) om ändring i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar
m.m.;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 § lagen (1993:891) om indriv-

ning av statliga fordringar m.m. i stället för dess lydelse enligt lagen
(2007:278) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

6 §

Kronofogdemyndigheten skall, utöver vad som följer av 4 kap. 9 § ut-

sökningsbalken, göra den utredning om gäldenärens ekonomiska förhållan-
den som behövs för att bedöma en fråga om uppskov m.m. enligt 7�13 och
18 §§ (gäldenärsutredning).

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178.

SFS 2007:332

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.