SFS 2014:55 Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. / SFS 2014:55 Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
140055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m.;

utfärdad den 6 februari 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1993:891) om indrivning

av statliga fordringar m.m. ska ha följande lydelse.

2 §

2

Under indrivningen gäller bestämmelserna i 7 kap. 14 § utsöknings-

balken om företrädesrätt vid utmätning av lön för böter och viten samt för
fordringar som påförts enligt bestämmelserna i

1. lagen (1972:435) om överlastavgift,
2. lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
3. vägtrafikskattelagen (2006:227),
4. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,
5. lagen (1994:419) om brottsofferfond,
6. skatteförfarandelagen (2011:1244),
7. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,
8. 19 kap. socialförsäkringsbalken,
9. lagen (2004:629) om trängselskatt, eller
10. lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg, i fråga om avgifter på

allmän väg.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147.

2 Senaste lydelse 2011:1355.

SFS 2014:55

Utkom från trycket
den 18 februari 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.