SFS 2006:715 Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. / SFS 2006:715 Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
060715.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m.;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:891) om in-

drivning av statliga fordringar m.m.

2

dels att 17 § skall upphöra att gälla,
dels att i 1 § ordet ⬝kronofogdemyndigheterna⬝ skall bytas ut mot ⬝Kro-

nofogdemyndigheten⬝,

dels att i 16 och 19 §§ ordet ⬝kronofogdemyndigheten⬝ skall bytas ut mot

⬝Kronofogdemyndigheten⬝,

dels att 13 § skall ha följande lydelse.

13 §

3 Sedan Kronofogdemyndigheten beslutat att ta säkerhet i anspråk gäl-

ler, om säkerheten utgörs av

1. pant: att den får tillgodogöras i den ordning som gäller för utmätt egen-

dom,

2. borgen: att den genast får utsökas och att bestämmelserna om indriv-

ning i denna lag då gäller samt att utmätning av lön med företrädesrätt enligt
2 § får äga rum om det är medgivet för den fordran som säkerheten avser,

3. företagsinteckning: att utmätning genast får ske i den egendom som

omfattas av företagsinteckningen, även när denna gäller i annan närings-
verksamhet än gäldenärens.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av
16 § 1996:778
17 § 2003:706
19 § 1997:500.

3 Senaste lydelse av 1995:312.

SFS 2006:715

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

4 SFS 2006:671-750

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.