SFS 2010:1257 Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. / SFS 2010:1257 Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar
101257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1993:891) om indriv-

ning av statliga fordringar ska ha följande lydelse.

2 §

2

Under indrivningen gäller bestämmelserna i 7 kap. 14 § utsöknings-

balken om företrädesrätt vid utmätning av lön för böter och viten samt för
fordringar som påförts enligt bestämmelserna i

1. lagen (1972:435) om överlastavgift,
2. lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
3. vägtrafikskattelagen (2006:227),
4. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,
5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artis-

ter m.fl.,

6. lagen (1994:419) om brottsofferfond,
7. skattebetalningslagen (1997:483),
8. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,
9. 19 kap. socialförsäkringsbalken, eller
10. lagen (2004:629) om trängselskatt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om underhållsstöd som avser tid före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2007:164.

SFS 2010:1257

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.