SFS 2011:1355 Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. / SFS 2011:1355 Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
111355.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m.;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 19 §§ lagen (1993:891) om

indrivning av statliga fordringar m.m. ska ha följande lydelse.

2 §

2

Under indrivningen gäller bestämmelserna i 7 kap. 14 § utsöknings-

balken om företrädesrätt vid utmätning av lön för böter och viten samt för
fordringar som påförts enligt bestämmelserna i

1. lagen (1972:435) om överlastavgift,
2. lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
3. vägtrafikskattelagen (2006:227),
4. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,
5. lagen (1994:419) om brottsofferfond,
6. skatteförfarandelagen (2011:1244),
7. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,
8. 19 kap. socialförsäkringsbalken, eller
9. lagen (2004:629) om trängselskatt.

19 §

3

Om mer än en skattefordran enligt skatteförfarandelagen (2011:1244)

ska drivas in hos samma gäldenär, ska belopp som kan användas för betalning
av någon av skattefordringarna i första hand räknas av från den fordran vars
preskriptionstid går ut först.

Om det finns särskilda skäl, får Kronofogdemyndigheten tillgodoräkna

beloppet på annat sätt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fordringar som har

påförts enligt bestämmelserna i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta artister m.fl. eller skattebetalningslagen (1997:483).

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2010:1257.

3 Senaste lydelse 2006:715.

SFS 2011:1355

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.