SFS 2011:1540 Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. / SFS 2011:1540 Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
111540.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m.;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1993:891) om in-

drivning av statliga fordringar m.m.

dels att 13 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

7 a §

Bestämmelser om uppskov med eller stoppande av verkställigheten,

säkerhetsåtgärder och fortsatt indrivning av en annan medlemsstats fordran
vid sådant bistånd som avses i rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars
2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter,
avgifter och andra åtgärder

3 finns i 16 § lagen (2011:1537) om bistånd med

indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen.

13 §

4

Sedan Kronofogdemyndigheten beslutat att ta säkerhet i anspråk gäl-

ler, om säkerheten utgörs av

1. pant: att den får tillgodogöras i den ordning som gäller för utmätt egen-

dom,

2. borgen: att den genast får utsökas och att bestämmelserna om indriv-

ning i denna lag då gäller samt att utmätning av lön med företrädesrätt enligt
2 § får äga rum om det är medgivet för den fordran som säkerheten avser,

3. företagshypotek: att utmätning genast får ske i den egendom som om-

fattas av företagshypoteket, även när detta gäller i annan näringsverksamhet
än gäldenärens.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71.

2 Jfr rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för in-
drivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (EUT L 84,
31.3.2010, s. 1, Celex 32010L0024).

3 EUT L 84, 31.3.2010, s. 1 (Celex 32010L0024).

4 Senaste lydelse 2008:996.

SFS 2011:1540

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.