SFS 2017:738 Lag om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar / SFS 2017:738 Lag om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar
170738.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:692) om kommunala
folkomröstningar;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 5 och 13 §§ lagen (1994:692) om

kommunala folkomröstningar ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller för folkomröstning som avses i kommunallagen

(2017:725).

5 §

2

Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har den som är folkbokförd i

kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och

1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens

medlemsstater (unionsmedborgare),

2. är medborgare i Island eller Norge, eller
3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.
Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har också en sådan unionsmed-

borgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket kommunallagen (2017:725).

Rösträtt vid folkomröstning i ett landsting har den som har rösträtt vid folk-

omröstning i en kommun inom landstinget.

13 §

3

Valnämndens beslut med anledning av en folkomröstning i ett lands-

ting får på begäran av en medlem av det landstinget överklagas genom laglig-
hetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som

har tillkännagetts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Senaste lydelse 2002:250.

3 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2002:250.

SFS 2017:738

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.