SFS 2005:844 Lag om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar / SFS 2005:844 Lag om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar
050844.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:692) om kommunala
folkomröstningar;

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1994:692) om kommu-

nala folkomröstningar skall ha följande lydelse.

9 §

2

Om folkomröstning skall äga rum samtidigt med ett allmänt val eller

en nationell folkomröstning, kan de som anser att röstlängden innehåller fel-
aktiga uppgifter om dem skriftligen begära att uppgifterna rättas. Bestäm-
melserna i 5 kap. 5�7 §§ samt 15 kap. 3 § 2, 5 §, 6 § första stycket 2 och
andra stycket samt 9 § vallagen (2005:837) skall då tillämpas.

I annat fall skall de som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgif-

ter om dem skriftligen begära hos den kommun eller det landsting som an-
svarar för omröstningen att uppgifterna rättas. Det som inträffat senare än 30
dagar före valdagen får inte ligga till grund för rättelse enligt denna paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33.

2 Senaste lydelse 2002:250.

SFS 2005:844

Utkom från trycket
den 2 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.