SFS 2005:309 Lag om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia / SFS 2005:309 Lag om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia
050309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:732) om skydd för
gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget
Estonia;

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1995:732) om skydd för

gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia skall ha följande ly-
delse.

4 §

Föremål som någon har kommit över vid brott mot denna lag eller

föremålets värde skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.
Detsamma gäller ersättning som har lämnats till den som har begått ett så-
dant brott eller annat utbyte av brottet.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott mot denna lag får för-

klaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars
finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att använ-
das som hjälpmedel vid brott enligt denna lag om brottet har fullbordats eller
om förfarandet har utgjort ett straffbart försök. I stället för egendomen kan
dess värde förklaras förverkat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

SFS 2005:309

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.