SFS 2012:640 Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen / SFS 2012:640 Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
120640.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen;

utfärdad den 1 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 och 22 §§ lagen (1996:701) om

Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Euro-
peiska unionen ska ha följande lydelse.

21 §

2

Tullverket får förelägga

1. ett transportföretag att fullgöra sina skyldigheter enligt 15 §, och
2. den vars uppgifter ska kontrolleras eller för vars räkning en vara införs

eller utförs enligt 13 § att fullgöra sina skyldigheter enligt samma paragraf.

Ett beslut om föreläggande enligt första stycket får förenas med vite.

Sådana beslut gäller omedelbart.

22 §

3

Beslut enligt 13�15 och 17�17 d §§ samt 21 § andra stycket får över-

klagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas på vitesföreläg-

ganden som meddelas efter utgången av 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:153, bet. 2012/13:SkU3, rskr. 2012/13:6.

2 Senaste lydelse 1999:434.

3 Senaste lydelse 1999:434.

SFS 2012:640

Utkom från trycket
den 13 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.