SFS 2014:673 Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen / SFS 2014:673 Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
140673.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (1996:701) om Tullver-

kets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen ska ha följande lydelse.

12 §

2

Polismyndigheten och Kustbevakningen är skyldiga att medverka i

kontrollverksamheten enligt denna lag. Vad som sägs i 5�7 och 13 §§ om
Tullverket och en tulltjänsteman gäller vid sådan medverkan också Polismyn-
digheten och en polisman samt Kustbevakningen och en kustbevakningstjäns-
teman.

Ett befordringsföretag är skyldigt att göra anmälan till Tullverket om det i

företagets verksamhet uppkommer misstanke om att en försändelse innehåller
narkotika som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smugg-
ling och att på begäran av Tullverket överlämna en sådan försändelse till ver-
ket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2000:1232.

SFS 2014:673

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.