SFS 2011:468 Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen / SFS 2011:468 Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
110468.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen;

utfärdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 18 § lagen (1996:701) om Tull-

verkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen ska ha följande lydelse.

18 §

3

Tullverket har rätt att göra kontrollbesök och revisioner hos den som

för ut sådana varor som nämns i 3 § 1, 3 och 7 samt hos den som för in såda-
na varor som nämns i 3 § 3. Vid sådana kontrollbesök och revisioner tilläm-
pas 6 kap. 25�38 §§ och 10 kap. 4 § tullagen (2000:1281).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:72, bet. 2010/11:JuU17, rskr. 2010/11:210.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/51/EG av den 21 maj 2008 om änd-
ring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen
(EUT L 179, 8.7.2008, s. 5, Celex 308L0051).

3 Senaste lydelse 2003:811.

SFS 2011:468

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.