SFS 2007:407 Lag om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län / SFS 2007:407 Lag om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län
070407.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:1144) om
försöksverksamhet med vidgad samordnad
länsförvaltning i Gotlands län;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1997:1144) om för-

söksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

2

dels

att 2 § skall upphöra att gälla,

dels

att 1 § skall ha följande lydelse.

1 §

3

I Gotlands län får under tiden den 1 januari 1998�31 december 2010

bedrivas försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning. I den
omfattning regeringen bestämmer fullgör länsstyrelsen de uppgifter som an-
kommer på Skogsstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

2

Senaste lydelse av 2 § 2005:1165.

3

Senaste lydelse 2006:382.

SFS 2007:407

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

3

SFS 2007:380�446

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.