SFS 1997:1144 Lag om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län / SFS 1997:1144 Lag om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län
SFS 1997_1144 Lag om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1144

Utkom från trycket
den 19 december 1997

Lag
om försöksverksamhet med vidgad samordnad
länsförvaltning i Gotlands län;

utfärdad den 11 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § I Gotlands län får under tiden den 1 januari 1998-31 december 2002

bedrivas försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning. Läns-

styrelsen fullgör under den tid som försöksverksamheten pågår de uppgifter
som ankommer på länsarbetsnämnden och skogsvårdsstyrelsen.

2 § Vad som i lag eller annan författning sägs om länsarbetsnämnden eller
skogsvårdsstyrelsen skall under försöksverksamheten i stället avse länssty-
relsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

J�RGEN ANDERSSON

(Inrikesdepartementet)

1

Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:BoU 1, rskr. 1997/98:77.

2104

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.