SFS 2006:382 Lag om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län / SFS 2006:382 Lag om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län
060382.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:1144) om
försöksverksamhet med vidgad samordnad
länsförvaltning i Gotlands län;

utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1997:1144) om försöks-

verksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län skall ha
följande lydelse.

1 §

2 I Gotlands län får under tiden den 1 januari 1998�31 december 2010

bedrivas försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning. Läns-
styrelsen fullgör under den tid som försöksverksamheten pågår de uppgifter
som ankommer på länsarbetsnämnden. I den omfattning regeringen bestäm-
mer fullgör länsstyrelsen även de uppgifter som ankommer på Skogsstyrel-
sen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:193, bet. 2005/06:KU38, rskr. 2005/06:255.

2 Senaste lydelse 2005:1165.

SFS 2006:382

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.