SFS 2005:1165 Lag om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län / SFS 2005:1165 Lag om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län
051165.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:1144) om
försöksverksamhet med vidgad samordnad
länsförvaltning i Gotlands län;

utfärdad den 15 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1997:1144) om

försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län
skall ha följande lydelse.

1 §

2 I Gotlands län får under tiden den 1 januari 1998�31 december 2006

bedrivas försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning. Läns-
styrelsen fullgör under den tid som försöksverksamheten pågår de uppgifter
som ankommer på länsarbetsnämnden. I den omfattning regeringen bestäm-
mer fullgör länsstyrelsen även de uppgifter som ankommer på Skogsstyrel-
sen.

2 § Vad som i lag eller annan författning sägs om länsarbetsnämnden skall
under försöksverksamheten i stället avse länsstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:41, bet. 2005/06:MjU2, rskr. 2005/06:107.

2 Senaste lydelse 2002:40.

SFS 2005:1165

Utkom från trycket
den 23 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.