SFS 1998:1591 Lag om Svenska kyrkan

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan / SFS 1998:1591 Lag om Svenska kyrkan
981591.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om Svenska kyrkan;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Svenska kyrkan som trossamfund

1 §

Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund som framträder

som församlingar och stift. Svenska kyrkan har också nationella organ.

2 §

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en de-

mokratisk organisation och kyrkans ämbete bedriver en rikstäckande verk-
samhet.

3 §

Svenska kyrkan får förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter samt

föra talan vid domstol och andra myndigheter.

Samma rätt har var för sig Svenska kyrkans församlingar, sammanslut-

ningar av församlingar (kyrkliga samfälligheter) och stift.

Organisatorisk uppbyggnad

4 §

Församlingen är lokal enhet inom Svenska kyrkan och omfattar de per-

soner som tillhör Svenska kyrkan och är bosatta inom församlingens om-
råde.

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva under-

visning samt utöva diakoni och mission.

Det kan också finnas icke-territoriella församlingar.

5 §

Stiftet är regional enhet inom Svenska kyrkan och omfattar församling-

arna inom stiftets område.

Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över försam-

lingslivet.

För varje stift skall det finnas en biskop.

6 §

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Kyrkomötet får inte besluta i sådana enskilda frågor som det är en försam-

lings eller ett stifts uppgift att besluta i.

1

Prop. 1997/98:116, bet. 1997/98:KU20, rskr. 1997/98:284, bet. 1998/99:KU5,

rskr. 1998/99:3.

SFS 1998:1591

Utkom från trycket
den 16 december 1998

background image

2

SFS 1998:1591

Kyrkoavgift

7 §

Den som tillhör Svenska kyrkan skall betala lokal och regional kyrko-

avgift.

8 §

Församlingen beslutar om lokal kyrkoavgift. Om församlingen ingår i

en kyrklig samfällighet, får samfälligheten besluta om hela eller del av avgif-
ten.

Stiftet beslutar om regional kyrkoavgift.

Kyrklig egendom

9 §

Prästlönefastigheter och prästlönefonder (prästlönetillgångar) har till

ändamål att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans
förkunnelse. Endast avkastningen får användas för ändamålet.

Prästlönetillgångarna skall förvaltas av Svenska kyrkan såsom självstän-

diga förmögenheter. Regeringen får besluta om tillsyn av förvaltningen.

Förmögenheten skall vara placerad på ett godtagbart sätt.

Rätten att ta del av handlingar

10 §

Om rätten att ta del av Svenska kyrkans handlingar när det gäller

vissa verksamheter finns bestämmelser i sekretesslagen (1980:100).

11 §

�ven utöver vad som följer av 10 § skall var och en ha rätt att ta del

av Svenska kyrkans handlingar. Denna rätt får begränsas bara om det är sär-
skilt motiverat med hänsyn till

1. skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden,
2. Svenska kyrkans ekonomiska intresse, eller
3. något synnerligen väsentligt intresse.

Kyrkans arkiv

12 §

Svenska kyrkans arkiv bildas av de handlingar från Svenska kyrkans

verksamhet som avses i 11 §.

Svenska kyrkans arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de

tillgodoser

1. rätten enligt 11 § att ta del av kyrkans handlingar,
2. behovet av information för rättskipning och förvaltning, och
3. forskningens behov.
Vid arkivbildningen och arkivvården skall beaktas att Svenska kyrkans ar-

kiv är en del av det nationella kulturarvet.

�verprövning

13 §

Beslut som innebär att någon inte får ta del av sådana handlingar som

avses i 11 § överprövas på det sätt som Svenska kyrkan bestämmer. I den ut-
sträckning som Svenska kyrkan bestämmer får också andra beslut överprö-
vas.

background image

3

SFS 1998:1591

För att inom Svenska kyrkan ytterst pröva frågor enligt första stycket skall

ett särskilt organ inrättas. Ordföranden i detta organ skall vara eller ha varit
ordinarie domare.

Skyldighet att lämna uppgifter

14 §

Svenska kyrkan skall till det register som avses i 7 § lagen

(1998:1593) om trossamfund lämna uppgifter om

1. stadgar,
2. indelning i församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift, och
3. de personer som ingår i styrelsen eller motsvarande organ eller annars

är behöriga att företräda Svenska kyrkan samt deras namn, postadress och
personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum. Motsvarande uppgif-
ter skall lämnas för församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift.

�ndringar i något av dessa förhållanden skall genast anmälas för registre-

ring.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna bestämmelse.

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1998:1592)

om införande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

MARITA ULVSKOG
(Kulturdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.