SFS 2018:721 Lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1998:1593) om trossamfund / SFS 2018:721 Lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund
SFS2018-721.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § lagen (1998:1593) om trossam-

fund ska ha följande lydelse.

11 § Registreringsmyndigheten ska besluta att trossamfundet ska gå i lik-

vidation om

1. de krav som gäller för registrering enligt 7 § första stycket inte längre

är uppfyllda,

2. likvidationsskyldighet föreligger enligt stadgarna, eller

3. samfundet har försatts i konkurs som har avslutats med överskott.

En likvidator förordnas av registreringsmyndigheten. Et beslut om likvida-

tion och förordnande av likvidator ska registreras. För likvidation gäl er i övrigt

17 kap. 29�32, 35, 36, 41 och 42 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska förening-

ar.

Likvidationen är avslutad när likvidatorerna har avgett slutredovisning.

Detta förhållande ska genast anmälas för registrering.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

SFS 2018:721

Publicerad

den 8 juni 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.