SFS 1998:1593 Lag om trossamfund

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1998:1593) om trossamfund / SFS 1998:1593 Lag om trossamfund
981593.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om trossamfund;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser om trossamfund

1 §

Bestämmelser om religionsfrihet finns i regeringsformen och den euro-

peiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna.

2 §

Med trossamfund avses i denna lag en gemenskap för religiös verk-

samhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst.

3 §

Ingen är skyldig att tillhöra något trossamfund. Ett avtal eller löfte som

strider mot denna bestämmelse är ogiltigt.

4 §

Barn som har fyllt 12 år kan inte inträda i eller utträda ur ett trossam-

fund utan eget samtycke.

Registrerat trossamfund

5 §

Med registrerat trossamfund avses

1. Svenska kyrkan, och
2. trossamfund som har registrerats enligt denna lag.

6 §

Bestämmelser om grunderna för Svenska kyrkan som trossamfund

finns i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan.

Bestämmelserna i 7�12 §§, 13 § första�tredje stycket och 17 § gäller inte

för Svenska kyrkan.

Registrering

7 §

Ett trossamfund skall på egen begäran registreras av den myndighet

som regeringen bestämmer, om trossamfundet har

1. stadgar där det finns bestämmelser om trossamfundets ändamål och om

hur det fattas beslut i trossamfundets angelägenheter, och

1

Prop. 1997/98:116, bet. 1997/98:KU20, rskr. 1997/98:284, bet. 1998/99:KU5,

rskr. 1998/99:3.

SFS 1998:1593

Utkom från trycket
den 16 december 1998

background image

2

SFS 1998:1593

2. en styrelse eller motsvarande organ.
Ett trossamfund får registreras bara om dess namn är ägnat att särskilja

trossamfundets verksamhet från andras. Bestämmelserna i 10 § firmalagen
(1974:156) om hinder mot registrering av firma skall också tillämpas i fråga
om trossamfunds namn.

Aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser får inte registreras en-

ligt denna lag.

8 §

Registreringen skall omfatta

1. trossamfundets namn och postadress,
2. trossamfundets stadgar,
3. de personer som ingår i styrelsen eller motsvarande organ eller annars

är behöriga att företräda trossamfundet samt deras namn, postadress och per-
sonnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum.

�ndringar i något av dessa förhållanden skall genast anmälas för registre-

ring.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter i registreringsärenden enligt denna lag.

9 §

Ett trossamfund som har registrerats enligt 7 § får förvärva rättigheter

och ta på sig skyldigheter samt föra talan vid domstol och andra myndighe-
ter.

Trossamfundets rättsliga ställning enligt första stycket upphör när likvida-

tion har avslutats enligt 11 §, när avregistrering sker enligt 12 § och, om tros-
samfundet har försatts i konkurs, när konkursen avslutas utan överskott.

10 §

Ansvaret för de skyldigheter som har uppkommit för trossamfundet

före registreringen övergår på det registrerade trossamfundet genom registre-
ringsbeslutet, om trossamfundet har utgjort en ideell förening. Genom regist-
reringen övergår även trossamfundets rättigheter till det registrerade tros-
samfundet.

11 §

Registreringsmyndigheten skall besluta att trossamfundet skall träda i

likvidation om

1. de krav som gäller för registrering enligt 7 § första stycket inte längre är

uppfyllda,

2. likvidationsskyldighet föreligger enligt stadgarna, eller
3. samfundet har försatts i konkurs som har avslutats med överskott.
Likvidator förordnas av registreringsmyndigheten. Beslut om likvidation

och förordnande av likvidator skall registreras. För likvidation gäller i övrigt
11 kap. 9�11 och 13 §§, 15 § tredje stycket samt 16 § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar.

Likvidationen är avslutad när likvidatorerna har avgett slutredovisning.

Detta förhållande skall genast anmälas för registrering.

12 §

Ett trossamfund som uppfyller kraven i 7 § första stycket kan på egen

begäran avregistreras av registreringsmyndigheten utan föregående likvida-
tion. Trossamfundet övergår därvid i en ideell förening, som övertar tros-
samfundets rättigheter och skyldigheter.

background image

3

SFS 1998:1593

Organisatoriska delar

13 §

Självständiga organisatoriska delar av ett trossamfund som har regist-

rerats enligt denna lag får också registreras, om de uppfyller kraven i 7 §. För
registrerade organisatoriska delar gäller bestämmelserna i 8 §, 9 § andra
stycket och 10�12 §§.

Organisatoriska delar som har registrerats enligt denna lag får var för sig

förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter samt föra talan vid domstol
och andra myndigheter.

Förlorar trossamfundet sin rättsliga ställning enligt 9 § andra stycket och

begär dess organisatoriska delar inte avregistrering enligt 12 § inom en må-
nad därefter eller avslås en sådan begäran, skall registreringsmyndigheten
besluta att de organisatoriska delarna skall träda i likvidation.

Svenska kyrkans församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift är regist-

rerade organisatoriska delar av Svenska kyrkan.

Registrerade trossamfunds namn

14 §

Ett registrerat trossamfunds namn eller en benämning som är förväx-

lingsbar med detta namn får inte utan tillstånd offentligen användas av någon
annan annat än som benämning på trossamfundet i fråga.

Vid överträdelse av första stycket tillämpas 15 och 18�20 §§ firmalagen

(1974:156). Härvid skall vad som sägs om firmaintrång gälla intrång i tros-
samfundets namn. I fråga om registrerade trossamfunds namn skall även
16 § firmalagen tillämpas.

Första och andra styckena gäller också för registrerade organisatoriska de-

lars namn.

Registrerade trossamfunds förhållande till tredje man

15 §

För ett registrerat trossamfunds skyldigheter i förhållande till tredje

man svarar endast trossamfundets tillgångar.

För skyldigheter i förhållande till tredje man som ett trossamfunds regist-

rerade organisatoriska delar har ådragit sig svarar endast den organisatoriska
delens tillgångar.

Statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund

16 §

Svenska kyrkan har rätt till hjälp av staten med beräkning, debitering

och redovisning av avgifter från dem som tillhör Svenska kyrkan samt med
att ta in avgifterna. �ven andra registrerade trossamfund kan beviljas sådan
hjälp.

Bestämmelser om förfarandet vid sådan hjälp meddelas i särskild lag.

�verklagande

17 §

Beslut av registreringsmyndigheten får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol inom två månader från beslutets dag när det gäller

1. beslut att avskriva en ansökan om registrering eller att vägra registre-

ring enligt 7 eller 13 §,

background image

4

SFS 1998:1593

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

2. beslut att vägra avregistrering enligt 12 §, och
3. beslut enligt 11 § eller 13 § tredje stycket.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
2. Genom lagen upphävs religionsfrihetslagen (1951:680).

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

MARITA ULVSKOG
(Kulturdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.