SFS 2009:1236 Lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1998:1593) om trossamfund / SFS 2009:1236 Lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund
091236.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8, 12 och 17 §§ lagen (1998:1593)

om trossamfund ska ha följande lydelse.

8 §

Registreringen ska omfatta

1. trossamfundets namn och postadress,
2. trossamfundets stadgar,
3. en kontaktperson som är behörig att företräda trossamfundet i frågor

om registrering samt kontaktpersonens namn, postadress och personnummer
eller samordningsnummer eller, om sådana nummer saknas, födelsedatum.
�ndringar i något av dessa förhållanden ska genast anmälas för registre-
ring.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter i registreringsärenden enligt denna lag.

12 §

Ett trossamfund som uppfyller kraven i 7 § första stycket kan på egen

begäran avregistreras av registreringsmyndigheten utan föregående likvida-
tion.

Registreringsmyndigheten får också avregistrera ett trossamfund om det,

trots påminnelse, inte betalar registerhållningsavgiften. Påminnelsen ska ha
innehållit en upplysning om att trossamfundet kan komma att avregistreras.

Vid avregistrering övergår trossamfundet i en ideell förening, som övertar

trossamfundets rättigheter och skyldigheter.

17 §

Beslut av registreringsmyndigheten får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol inom två månader från beslutets dag när det gäller

1. beslut att avskriva en ansökan om registrering eller att vägra registre-

ring enligt 7 eller 13 §,

2. beslut i frågor om avregistrering enligt 12 §, och
3. beslut enligt 11 § eller 13 § tredje stycket.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. De nya bestämmelserna i 12 § andra stycket tillämpas för första gången

i fråga om registerhållningsavgift som har förfallit till betalning efter ikraft-
trädandet.

1 Prop. 2009/10:6, bet. 2009/10:KU8, rskr. 2009/10:70.

SFS 2009:1236

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

2

SFS 2009:1236

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.