SFS 1998:1719 Lag om riksdagsledamöternas arvode

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1998:1719) om riksdagsledamöternas arvode / SFS 1998:1719 Lag om riksdagsledamöternas arvode
981719.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om riksdagsledamöternas arvode;

utfärdad den 17 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Arvode till riksdagens ledamöter och till Sveriges företrädare i Europapar-

lamentet skall betalas med 36 000 kr per månad.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Lagen upphör att gälla när

Riksdagens arvodesnämnd enligt 3 kap. 1 § lagen (1994:1065) om ekono-
miska villkor för riksdagens ledamöter beslutar om ändrat arvode.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BRITTA LEJON
(Justitiedepartementet)

1

1998/99:RFK3, bet. 1998/99:KU1, rskr. 1998/99:92.

Svensk författningssamling

SFS 1998:1719
Utkom från trycket
den 29 december 1998

background image

SFS

2

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar