SFS 1998:281 Lag om skydd för beteckningen Svensk författningssamling

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1998:281) om skydd för beteckningen Svensk författningssamling / SFS 1998:281 Lag om skydd för beteckningen Svensk författningssamling
SFS 1998_281 Lag om skydd för beteckningen Svensk författningssamling

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

606

1

Prop. 1997/98:120, bet. 1997/98:LU23, rskr. 1997/98:222.

utfärdad den 14 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Beteckningen Svensk författningssamling och dess förkortning SFS får

inte användas offentligt som beteckning på någon annan samling av författ-
ningar än den som avses i 4 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och
andra författningar eller ingå i någon sådan beteckning. Detsamma gäller
böjningsformer av beteckningen och förkortningen.

SFS 1998:281
Utkom från trycket
den 3 juni 1998

Lag
om skydd för beteckningen Svensk
författningssamling;

background image

607

SFS 1998:281

2 § Om beteckningen eller förkortningen används i strid med 1 § kan all-
män domstol vid vite förbjuda fortsatt användning av den.

Justitiekanslern skall föra eller låta föra talan om sådant förbud.

3 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder beteckningen eller
förkortningen i strid med 1 § skall betala ersättning för den skada som an-
vändandet har medfört.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Lagen gäller inte samlingar av författningar som har framställts före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LAILA FREIVALDS
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.