SFS 2014:674 Lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret / SFS 2014:674 Lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret
140674.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:527) om det statliga
personadressregistret;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1998:527) om det statliga

personadressregistret ska ha följande lydelse.

7 §

2

Uppgifter från beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om be-

handling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får i elektronisk
form endast lämnas ut till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullver-
ket.

Regeringen får meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar när det

gäller utlämnande av uppgifter i elektronisk form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2003:723.

SFS 2014:674

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.