SFS 2018:227 Lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret / SFS 2018:227 Lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret
SFS2018-227.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:527) om det statliga

personadressregistret

Utfärdad den 19 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:527) om det
statliga personadressregistret

dels att 9 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 9 § ska utgå,
dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, och närmast före 3 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

2 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen

(2018:

218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-

förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om
inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

Rätten att göra invändningar
3 a §
Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra
invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna
lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Bestämmelser om rätten att göra invändningar mot behandling för direkt

marknadsföring finns i artikel 21.2 i samma förordning.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Leena Mildenberger
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234.

SFS

2018:227

Publicerad
den

24 april 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.