SFS 2011:1391 Lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret / SFS 2011:1391 Lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret
111391.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:527) om det statliga
personadressregistret;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1998:527) om det stat-

liga personadressregistret ska ha följande lydelse.

4 §

2

SPAR får innehålla uppgifter om personer som är folkbokförda i lan-

det och personer som har tilldelats personnummer enligt 18 b § folkbok-
föringslagen (1991:481). SPAR får även innehålla uppgifter om personer
som har tilldelats samordningsnummer, om det inte råder osäkerhet om per-
sonernas identitet. Följande uppgifter får anges:

1. namn,
2. person- eller samordningsnummer,
3. födelsetid,
4. adress,
5. folkbokföringsort,
6. födelsehemort,
7. svenskt medborgarskap,
8. make eller vårdnadshavare,
9. avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall, med angi-

vande av tidpunkt, eller avregistrering av annan anledning,

10. summan av fastställd förvärvsinkomst och inkomst av kapital, dock

lägst noll kronor,

11. ägare av småhusenhet eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark

samt uppgift om kommun (belägenhet), och

12. taxeringsvärde för småhusenhet.
På begäran av en registrerad ska det i SPAR också anges att uppgifter om

denne inte får behandlas vid urvalsdragningar enligt 3 § 2 för direktreklam.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som avser 2013 och

tidigare års taxeringar.

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senasteydelse 2009:273.

SFS 2011:1391

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1391

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.