SFS 1984:947

840947.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:947

Lag

Utkom från trycket

oHi beskattning av Utländska forskare vid tillfälligt arbete

den 20 december 1984 i Sverige;

utfärdad den 13 december 1984.

Enligt riksdage ns beslut' föreskrivs följande.

1 § För utländska forskare gäller skattelättnader vid tillfälligt arbete i
Sverige i den omfattning som anges i d enna lag. Med utländsk forskare
avses forskare som inte är svensk medborgare.

2 § Skattelättnader medges för inkomst av tillfällig anställning eller til l­

fälligt uppdrag som avser kvalificerat forsknings- eller utvecklingsarbete

med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att betydande svårig­

heter föreligger för en rekrytering inom la ndet. Skattelättnaderna medges
under en tid av högst två å r eller - om det finns särskilda skäl - högst fyra

år under en tioårsperiod.

3 § Skattelättnader medges endast om forskaren omedelbart innan han

börjar arbeta i Sverige har varit bosatt och verksam utomlands eller vistats
här en kortare tid för uppdrag inom sitt verksamhetsområde utan att var a

att anse som bosalt i Sverige.

4 § Som skattepliktig intäkt för forskaren tas upp 70 procent av sådan lön
av anställningen eller uppdraget för vilken han är skattskyldig i S verige.

Med lön likställs sjukpenning och föräldrapenning enligt lagen

(1962:381) om allmän försäkring, sjukpenning enligt lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring och lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
samt ersättning enligt lagen (1956:293) om ers ättning åt smittbärare även­
som till intäkt av tjänst enligt 32 § 1 mom. kommunalskattelagen
(1928: 370) hänförlig ersättnin g, som i annan form än livränta har utgått på

grund av sjuk- eller olycksfallsförsäkring, tagen i samband med tjänsten,
allt under f örutsättning att ersättningen helt eller till huvudsaklig de l grun­
dar sig på anställningen eller uppdraget.

5 § Som skattepliktig intäkt anses inte ersättning för kostnader som

forskaren på grund av vistelsen i Sverige har haft för bostad här i land et,
för flyttning till eller från Sverige, för egna och familjemedlemmars resor

mellan Sv erige och hemlandet eller i form av avgifter för barns skolgång
här i land et. Inte heller skall förmån av fri eller delvis fri bostad tas upp

som s kattepliktig intäkt. Avdrag medges inte för kostnader som täcks a v
sådana icke skattepliktiga ersättningar.

6 § Frågan om förutsättningar för skattelättnader föreligger prövas av en
forskarskattenämnd knuten till riksskatteverket. Ordförande i näm nden är

verkets generaldirektör med överdirektören i verket som personlig su pple­

ant.

2014

' Prop. 1984/85: 76, SkU 22. rskr 70.

/

¬

background image

Nämnden skall i ö vrigt bestå av tre ledamöter, var och en med personlig

SFS 1984:947

suppleant. Av ledamöterna skall en ha särskild insikt i beskattni ngsfrågor
och två särskild insikt i forskningsfrågor. Motsvarande gäller deras supple­
anter.

Ledamöterna och deras suppleanter förordnas av regeringen för tre år.

Ordförandena i n aturvetenskapliga forskningsrådet och medicinska forsk­

ningsrådet skall gemensamt avge förslag till en ledamot jämte suppleant,

ordföranden i humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet förslag

till en le damot samt generaldirektören för styrelsen för teknisk utveckling

förslag till en suppleant.

7 § Suppleant får kallas att delta i behandlingen av ett ärende i stället fö r

ledamoten, om han har särskild sakkunskap inom det område som ärendet
avser.

8 § Framställning till forskarskattenämnden skall vara skriftlig och avse

en viss forskare. Ansökan får göras, förutom av forskaren, av den som

anlitar eller avser att anlita forskaren och av arbetsgivaren i u tlandet om
forskaren kvarstår i dennes tjänst.

9 § Som forskarskattenämndens beslut gäller den mening som de flesta
enar sig om. Vid lika röst etal har ordföranden utslagsröst.

Forskarskattenämnden är beslutför med ordföranden och två ledamöter,

om de är ense om beslutet.

10 § Om forskarskattenämnden finner förutsättningarna för skattelätt­

nader uppfyllda, skall i be slutet anges den tid beslutet avser.

11 § Om nämndens beslut skall forskaren och den som anlitar eller avser

att anlita forskaren underrättas, även om han inte är sökande.

12 § Forskarskattenämndens beslut får inte överklagas.

13 § I kontrollup pgift enligt 37 § 1 mom. taxeringslagen (1956:623) skall
arbetsgivaren lämna uppgift även om sådan lön, ersättning eller förmån

som inte utgör skattepliktig intäkt på grund av bestämmelserna i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången

vid 198 6 års taxering. I fråga om forskare som vid ikraftträdandet innehar
tillfällig anställning eller tillfälligt uppdrag I Sverige skall prövningen ske
med utgå ngspunkt i förhållandena vid anställningens eller uppdragets bör­

jan. Från dagen för ikraftträdandet räknas också den tidrymd under vilken
skattelättnader kan medges.

På regeringens vägna r

INGVAR CARLSSON

KJELL-OLOF FELDT

(Finansdepartementet)

2015

t

ij!

'il'
i

' it'

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.