SFS 1986:1189

861189.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1189

om ändring i lagen (1984:947) om beskattning av

utkom Mn trycket

utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige;

december i986

utfärdad den 11 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 § lagen (1984:947 ) om beskatt­

ning av utländska forskare vid tillfäll igt a rbete i Sverige skall ha följande

lydelse.

9 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tilläm­
pas föreskrifterna i 16 kap. rät tegångsbalken om omröstning i tvistemål.

Forskarskattenämnden är beslutför med ordföranden och två ledamöter,

om de är ense om beslutet.

Prop. 1986/87-. 39, KU 11, rskr. 59.

2147

¬

background image

SFS 1986:1189

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Bodil Hulgaard

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.